• Kariérna výchova

    • Kariérna výchova a poradenstvo

    • Kariérová výchova a poradenstvo (KV a KP) v našej škole predstavuje systémový prístup k žiakovi počas jeho celej životnej cesty v našej škole (od MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň). KV a KP v „pred-profesijnom“ vývine sa v našej škole zameriava na optimálnu prípravu žiakov pre trh práce, na zvyšovanie ich budúcej zamestnateľnosti, na optimalizáciu ich profesionálneho vývinu. 

     KV a KP sa zameriava na rozvoj troch kľúčových zručností u našich žiakov:

     • sebapoznanie - Poznaj svoje silné stránky, sebareflexia
     • kariérová explorácia - Aké povolania existujú? skúmanie kariérnych možností
     • sebariadenie  - plánovanie vlastnej profesijnej dráhy; rozhodovanie a prijímanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia, stanovenie si vlastných cieľov
   • Aktivity počas školského roka

   • Aktivity s triednym učiteľom s účelom sebapoznania, rozvoja spolupráce a priateľstva na openingu

    Aktivity pod vedením triedneho učiteľa so zameraním na adaptáciu a vzájomné spoznávanie sa, na komunikáciu, orientáciu na trhu práce (opening).

    Aktivity pod vedením školského psychológa za účelom sebapoznanie, sebaregulácie a sebariadenia (Druhý krok, Efektívne učenie, štandardizované výkonové testovanie ...).

    Individuálna podpora žiaka – individuálny pohovor, interview s kariérovým poradcom/psychológom. Individuálna podpora reflektuje potreby jednotlivých žiakov a zohľadňuje ich špecifiká.

    Rozhovor s rodičmi pod vedením kariérového poradcu/školského psychológa. V špecifických prípadoch prebieha rozhovor s rodičmi žiaka.

    Aktivity pod vedením externých odborníkov a organizácií-  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Programy: "Letíme do Pohody", "Body imidž", "Spoznaj sa a rozhodni!".

    Osobná SWOT analýza silných stránok realizovaná triednym učiteľom (opening) Toto cvičenie vychádza z predpokladu, že úspech je naviazaný na maximálne využitie svojich silných stránok a príležitostí a na minimalizáciu negatívnych pocitov, slabých stránok a ohrození v kariérovej oblasti.

    IKIGAI aktivita realizovaná triednym učiteľom (opening) Aktivita zameraná na hľadanie zmyslu života a prepojenie 4 kľúčových oblastí (V čom som dobrý? Čo rád robím? Čo svet potrebuje? Za čo mi môžu zaplatiť?) 

    • Špeciálne dni

    • Youth club days (skúmanie kariérnych možností)

     Na druhom stupni prichádzajú raz za mesiac/dva mesiace odborníci z rôznych kariérnych oblastí a predstavujú žiakom svoju pracovnú oblasť, svoje silné stránky, kariérovu cestu, vzdelanie a špecifiká, ktoré ich práca obnáša.

     Mentoringový program (sebapoznanie, skúmanie kariérnych možností, sebariadenie)

     Na druhom stupni majú žiaci možnosť sa zapojiť do mentoringového programu s externým odborníkom, kde sa na spoločných stretnutiach raz za mesiac venujú rozvoju svojich zručností a kľúčových kompetencií.

     Kariérový deň „Oži v koži profesie“ – každý žiak zažije jeden pracovný deň s vybranou profesiou a zaznamenáva jej detailný pracovný režim, silné stránky, potrebné vzdelanie, problémové situácie, výhody, nevýhody a možnosti uplatnenia profesie.

     Exkurzie Cieľom je doplniť a prehĺbiť učivo pozorovaním procesov a javov v prirodzených podmienkach a situáciách, ukázať a umožniť žiakom priamy styk so životom a ľuďmi na pracoviskách.

     Motivačné prednášky s pozvaným hosťom Cieľom motivačnej prednášky je stimulovať vnútornú motiváciu dieťaťa/žiaka, vzbudiť v ňom záujem o svet práce, uplatnenie na trhu práce, o jeho rozvoj. Môžeme v ňom takisto vyvolať zvedavosť, aby ďalej spoznával svoje možnosti rozvoja. 

     • Úspešná Partizánčanka medzi druhostupniarmi
     • Úspešná Partizánčanka medzi druhostupniarmi

     • 21.02.2023 12:15
     • Ponuku prísť medzi nás a predstaviť nám svoju nie vždy jednoduchú cestu k vybudovaniu firmy s radosťou prijala Partizánčanka Dajana Varga Rodriguez. Medzi druhostupniarmi sa v stredu 15.02.2023 cítila ako ryba vo vode. Vyštudovaná učiteľka s ambicióznymi snami a s kubánskom vervou priblížila deťom úskalia práce na svojej značke.
     • viac
     • Kariéra v antidopingu
     • Kariéra v antidopingu

     • 14.02.2023 18:25
     • Existuje povolanie, ktoré pomáha a chráni, odhaľuje priestupky, porušené pravidlá a nemusí ísť o policajta. Svoju cestu a prácu v antidopingu nám koncom novembra predstavil vedúci Oddelenia testovania a prevencie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Tomáš Pagáč.
     • viac