• Kto tomu velí?

   • Bez nich by to nešlo:

   • Vedenie školy

    Zriaďovateľ: Koinónia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

    Zodpovedný za KJK  -  ThLic. Vladimír Beregi, PhD.
    Mgr. Daniela Gubková – riaditeľka CZŠ Jána Krstiteľa
    Mgr. Tatiana Gulíková - zástupkyňa

     

    Sekretariát

    Ing. Silvia Horváthová administratíva, účtovníctvo
    Ing. Gabriela Medeková sekretariát školy
    Mgr. Jana Karlíková ASC agenda
    Ing. Monika Martinkovičová mzdy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Správna rada

     

    Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, výber, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

     

    Vladimír Beregi – člen, zriaďovateľ, zodpovedný za duchovné vedenie v škole.
    Ondrej Grenčík – člen, manažér školy, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť.
    Jana Grenčíková – člen, zodpovedná za vnútornú koncepciu školy, celoškolské aktivity a spoluprácu s rodičmi.
    Daniela Gubková – člen, zodpovedná za pedagogické otázky, zástupca vedenia školy.
    Mário Káčer – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy a finančné plánovanie.
    Jana Karlíková – člen, zodpovedná za hospodárske otázky a administratívu.
    Pavol Šiška – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy.

     

    Rada školy

    Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

    Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov.
    Jana Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa.
    Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa.
    Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov.
    Marianna Pisárová - člen, zástupca rodičov. 
    Silvia Horváthová - člen, zástupca nepedagogických pracovníkov. 
    Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov.