• Zápis do našej škôlky

    • Zápis do CMŠ 2020/2021

    • Milí rodičia,

     žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa na školský rok 2020/2021 môžete podávať od 4.mája do 7.mája 2020.

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude prebiehať:

     • bez osobnej prítomnosti detí,
     • elektronickou formou – vyplnenú a podpísanú  žiadosť môžete poslať  na email: info@cmsjanakrstitela.sk,
     • poštou (obyčajnou zásielkou) na adresu CMŠ JK, Školská 1477/2A,95801 Partizánske,
     • doručením osobne  do poštovej schránky pri vchode do materskej školy.

         Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

    • Podmienky prijatia

    • Prijímame:

     1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
     2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     4. deti vo veku od 3 rokov,
     5. súrodencov detí navštevujúcich cirkevnú materskú školu, cirkevnú základnú školu,
     6. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa má zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.                                                                  

     Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditelia materskej školy do 30. júna 2020.Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané  doporučene poštou  na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti alebo e-mailom.

      

  • Tlačivá