ĽUDIA V ŠKOLE

 

Správna rada

Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, výber, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

 

Členovia Správnej rady školy:

Vladimír Beregi – člen, zriaďovateľ, zodpovedný za duchovné vedenie v škole.

Ondrej Grenčík – člen, manažér školy, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť.

Jana Grenčíková – člen, zodpovedná za vnútornú koncepciu školy, celoškolské aktivity a spoluprácu s rodičmi.

Daniela Gubková – člen, zodpovedná za pedagogické otázky, zástupca vedenia školy.

Mário Káčer – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy a finančné plánovanie.

Janka Priekalová Karlíková – člen, zodpovedná za hospodárske otázky a administratívu.

Pavol Šiška – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy.

 

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

Členovia rady školy:

Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov.

Janka Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa.

Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa.

Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov.

Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov.  

 

Vedenie školy

Mgr. Daniela Gubková – riaditeľka CZŠ Jána Krstiteľa

 

Administratíva

Silvia Horváthová – administratíva, účtovníctvo

Janka Karlíková – ASC agenda, účtovníctvo

Ivana Káčerová - administratíva školy

Monika Martinkovičová – mzdy

 

Učitelia 

Mgr. Jana Karlíková - triedna učiteľka 1.A

Ing. Ivana Káčerová - vychovávateľka 1.A, 

Mgr. Daniela Gubková - triedna učiteľka 2.A

Mgr. Petra Berešíková - triedna učiteľka 2.B 

Mgr. Zuzana Vaňová - vychovávateľka 2.A a 2.B

Mgr. Ján Grenčík - triedny učiteľ 3.A

Mgr. Natália Nová - učiteľka, vychovávateľka 3.A

Mgr. Tatiana Gulíková - učiteľka anglického jazyka

Mgr. Jozef Kudry - učiteľ náboženstva 1.A, 2.A

Mgr. Patrik Hakoš - učiteľ náboženstva 2.B, 3.A

 

Zahraničný lektor

Charles Anthony Lombard - vedie krúžok Konverzácia v anglickom jazyku