Misia školy

Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.

Rodičia žiakov aktívne vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania, v rozsahu svojich schopností a možností participujú na chode a prevádzke školy.
Žiakov vychovávame a vzdelávame k zodpovednosti, čestnosti a slobode v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Našou víziou je:

 • byť bezpečným a podnecujúcim prostredím, ktoré všestranne rozvíja osobnosť a buduje vzťahy so všetkými členmi školskej komunity (pracovníci školy + žiaci + rodičia a súrodenci).
   
 • tvorivým prístupom pedagógov a tímovou prácou žiakov poskytnúť deťom vzdelanie, pocit prijatia a jedinečnosti, budovať v nich zdravé sebavedomie.
   
 • podporovať u detí tie oblasti, v ktorých majú možnosť byť úspešné. Učiť ich vytrvalosti a odhodlaniu kráčať za vytýčeným cieľom na základe ich individuálneho obdarovania.
   
 • využívaním sociálnych projektov, zážitkových aktivít a neformálnych programov budovať u detí solidaritu a spolupatričnosť.
   
 • personalizované vyučovanie – pohľad na žiaka v celistvosti s jeho pocitmi, intelektom a fyzickým rozvojom.
   
 • individualizovaný systém vzdelávania – rovnováha medzi školou a domovom (rodičia a učitelia odovzdávajú deťom správne hodnoty). Učitelia sú dôležitými partnermi rodičov v spoločnom snažení sa o výchovu detí s dobrým charakterom.
   
 • vzdelávanie nielen detí ale aj rodičov – školenia, semináre a konferencie na rôzne témy (rodičovstvo, vzťahy, manželstvo, atď.).