• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • 5. 10. 2018
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Partizánske oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.


       p o s k y t u j e


       z organizačných dôvodov žiakom I. – IV. ročníka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Partizánske riaditeľské voľno dňa 15. októbra 2018 (pondelok).

       Školský klub detí ani školská jedáleň nie sú v prevádzke.
       Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v utorok 16. októbra 2018.

       Odôvodnenie
       Učitelia sa zúčastnia aktualizačného vzdelávania.


       Mgr. Daniela Gubková
              riaditeľka školy