• Novinky

     • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020
      • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020

      • 22. 6. 2020
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 30.06.2020 (utorok).

       Posledný vyučovací deň bude 29.06.2020 (pondelok). Škola sa v tento deň otvára o 6:30. O 9:00 budeme sláviť ďakovnú svätú omšu za celý školský rok vo farskom kostole. Po jej skončení sa presunú žiaci s učiteľmi do tried, kde sa im odovzdajú vysvedčenia. Vyučovanie s ŠKD bude v tento deň ukončené o 12:00. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková

       riaditeľka školy

     • Hodnotenie žiakov
      • Hodnotenie žiakov

      • 30. 4. 2020
      • Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla o neklasifikácii predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/ plnohodnotnou realizáciou nasledovne:

       Na koncoročnom vysvedčení bude (okrem prvého ročníka) pri všetkých predmetoch uvedené slovo absolvoval/a. Pre všetky ročníky bude podľa nami zaužívaného systému deťom vypracované slovné hodnotenie, v ktorom bude zhodnotená aktivita počas dištančného vzdelávania, zapájanie sa do online vyučovania ako aj iné aspekty, ktoré po zohľadnení dávajú obraz o dieťati.
        

       Daniela Gubková, riaditeľka školy 

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021
      • Zápis do 1. ročníka 2020/2021

      • 9. 4. 2020
      • Zápis do 1. ročníka sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční, vzhľadom k mimoriadnej situácii s rozšírením COVID-19 a dočasným zatvorením škôl, elektronickou formou vyplnením ---->> elektronickej prihlášky <<----- do 17.04.2020. O zaevidovaní prihlášky budete informovaní mailom.

       V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky alebo v prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte riaditeľku školy na čísle 0907 729 644.