• Novinky

      • Vzdelávacia mobilita našich učiteľov počas letných prázdnin 2019

      • 16. 8. 2019
      • Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa v Partizánskom sa zapojila do vzdelávacej mobility pre učiteľov financovaných zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+. V priebehu júla a augusta 2019 tak mohlo sedem členiek tímu CZŠJK vycestovať do Spojeného kráľovstva za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií a zabezpečiť tak rozvoj a modernizáciu samotnej školy. Počas vzdelávacieho pobytu sa stretli s ústretovosťou, ochotou a toleranciou.

       Projektovým partnerom bola vzdelávacia inštitúcia Pilgrims v Canterbury. Cieľom kurzov v rámci programu Erasmus+ bolo motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a objaviť svoju kreativitu a následne motivovať vlastných žiakov. Učiteľky (Jana Karlíková, Natália Nová, Tatiana Gulíková, Daniela Gubková, Adriana Krajčovičová), vychovávateľka (Ivana Káčerová) a školská psychologička (Petra Kaločayová) absolvovali rôznorodé kurzy podľa ich potrieb. Vzdelávali sa v oblasti metodológie pre učiteľov primárneho vzdelávania, hodnotenia žiakov, využívania drámy vo vzdelávacom procese a inklúzie. Dostali príležitosť  zlepšiť si vlastnú angličtinu, zažili si vyučovací proces zo strany žiakov a rozvíjali sa vo svojich kompetenciách. Získané skúsenosti a vedomosti z mobility v zahraničí budú ďalej posúvať svojim kolegom.

      • Zápis do 1. ročníka

      • 4. 3. 2019
      • Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020,

       tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

       1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
       2. Spoločné stretnutie rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a osobitostí pre šk. rok 2019/2020 (21.3.2019 o 17h).
       3. Zápis dieťaťa do školy (6.4.2019 od 9h do 13h).

       Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a kópiu rodného listu dieťaťa (neoverenú). Na zápise sa zisťuje školská zrelosť dieťaťa a nebudú chýbať ani zábavné hry.

       Ponúkame Vám tiež možnosť zúčastniť sa Otvoreného vyučovania, ktoré bude pre rodičov záujemcov k dispozícii v dňoch 18. – 19.3.2019. Z organizačných dôvodov je potrebné sa na toto vyučovanie vopred zapísať tu.

       Je naším interným pravidlom, že  v snahe vyjsť v ústrety rodičom, pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov našich žiakov.

       Termíny – rekapitulácia:

       ·         18. – 19.3.2019 (pondelok – utorok) v CZŠ Jána Krstiteľa – Otvorené vyučovanie pre rodičov záujemcov (dobrovoľné). Zapísať sa tu.

       ·         21.3.2019 (štvrtok) o 17:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Informačné stretnutie pre rodičov záujemcov.

       ·         6.4.2019 (sobota) od 9:00 do 13:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Zápis detí do 1. roč.

       ·         Do konca mesiaca máj – Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy (osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa v CZŠ Jána Krstiteľa). Termín bude bližšie oznámený uchádzačom emailom po zápise.

       Tešíme sa na Vás!

      • Vaše dane ostanú doma

      • 7. 2. 2019
      • 2% pre CZŠ Jána Krstiteľa

       Milí priatelia,

       máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

       Ako to urobiť?

        

       Ak ste zamestnanec:

       • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak však máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti min. 40 hod. za rok 2018, sú to až 3% (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti treba priložiť k odovzdanému Vyhláseniu).
       • Tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením, prípadne tiež Potvrdenie o dobrovoľníctve), doručte do 30.4.2019 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Ponúkame Vám tiež možnosť odovzdať tieto tlačivá do 24.4.2019 triednej učiteľke. My zabezpečíme, aby sa dostali na daňový úrad do 30.4.2019.

        

       Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

       • Do 31.3.2019 podať daňové priznanie, kde priamo v daňovom priznaní vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane.

        

       Ak ste právnická osoba:

       • Možnosť venovať 2 % alebo 3 % do 31.3.2019 cez daňové priznanie.

        

       Potrebné údaje:

       Obchodné meno alebo názov: OZ Batania

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Partizánske, 958 01, Námestie SNP 200/22

       Právna forma: Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 45793034

        

       OZ Batania je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom. Hlavným cieľom združenia je napĺňať potreby detí, navštevujúcich CZŠ Jána Krstiteľa v zmysle podpory ich vzdelávania, osobnostného rozvoja ako i rozvoja občianskeho povedomia.

       Stanovy OZ Batania

        

      • Riaditeľské voľno 15.2.2019

      • 5. 2. 2019
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a 
       v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 15.2.2019 (piatok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov.
       Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 18.2.2019.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy