V Cirkevnej základnej škole Jána Krstiteľa sa nevyberá školné (úhrada základných nákladov spojená s chodom školy v rámci súčasnej vyhlášky ministerstva školstva).

Vízia školy je napomôcť dieťaťu stať sa úspešným a charakterným človekom v spolupráci učiteľov a rodičov. Hodnota, ktorú chceme dať tejto formácii detí, si vyžaduje zodpovednosť zo strán všetkých zainteresovaných. Slobodné rozhodnutie spojené so záväzkom dať deťom – žiakom maximum je očakávané tak zo strany učiteľov ako aj zo strany rodičov.

Školský systém našej školy je nastavený tak, aby učitelia mohli spolu s deťmi robiť zaujímavú tvorivú aktivitu v rámci vyučovania, ale aj v rámci doplnkového vyučovania, voľných aktivít atď.

Aby sme spoločne dosiahli vytvorenie prostredia, v ktorom sa budú cítiť pohodlne predovšetkým deti, a aby sme im poskytli čo najkvalitnejšie vzdelanie, považujeme za vhodnú a potrebnú finančnú podporu vo forme dobrovoľného príspevku zo strany rodičov. Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa práve do našej základnej školy považujeme za slobodné, spojené s porozumením a zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Z tohto dôvodu pristupujeme k tejto forme finančnej podpory – dobrovoľného príspevku vo forme záväzku.

Dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý bude použitý na kvalitné a nadštandardné vzdelávanie, bol pre školský rok 2017/18 stanovený  pre jedno dieťa na 35 eur mesačne, pre dve deti na 60 eur, pre tri deti na 85 eur mesačne. Príspevok na vzdelávanie bude poukázaný na účet občianskeho združenia rodičov školy. Forma úhrady bude stanovená kompetentným orgánom školy na základe dohody s rodičom.

Zmyslom tejto formy podpory je zabezpečiť a udržať kvalitu výchovy a vzdelávania, ktorú si zaslúžia predovšetkým deti. Už teraz chceme poďakovať za pochopenie a podporu tejto vízie. Takýmto spôsobom chceme spoločne realizovať to, čo sme si predsavzali: „školu v ktorej sa deti cítia ako doma".