ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

Priateľstvo, prijatie, radosť a otvorenosť

Naša škola vytvára pre žiakov a rodičov prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti. Na vzájomné spoznanie, zblíženie sa a budovanie vzťahov slúžia pravidelne organizované spoločné aktivity školy a rodiny.

Tútorský systém

K úspechu nášho vzdelávacieho programu prispieva aj tútorský systém, ktorý sa usiluje o jednotné nazeranie na dieťa z pohľadu rodiča a učiteľa. Tútorský systém je zameraný na osobnostný rast dieťaťa a  predstavuje individuálny prístup ku každému žiakovi a jeho formáciu. Uskutočňuje sa prostredníctvom pravidelných osobných stretnutí rodičov a tútora.

Dôraz na cudzie jazyky

V našej škole kladieme špeciálny dôraz na výučbu cudzích jazykov, intenzívne využívajúc anglicky hovoriacich „native speakers" zo zahraničia. Okrem anglického a nemeckého jazyka bude postupne deťom ponúknutá možnosť výučby talianskeho jazyka.

Princípy Baťovej školy

Škola v niekdajších Baťovanoch využíva viaceré princípy, ktoré sa uplatňovali a boli úspešné v tzv. Baťovej škole práce. Táto formácia deťom pomáha rozvíjať dobré návyky správania sa a získať vlastnosti, vďaka ktorým sa môžu stať úspešnými a charakternými ľuďmi. Morálne princípy presadzované v Baťových školách práce, spoločenská etiketa, spojenie práce a spoločenského života ako aj skĺbenie školy s reálnym životom sú jedny z dôležitých zásad, ktoré by sme chceli presadiť aj v našej škole.

Náboženstvo

Škola deťom ponúka náboženské vzdelanie, ktoré prebieha v súlade s princípmi učenia katolíckej cirkvi. Vzdelávanie však rešpektuje slobodu názoru a je otvorené pre deti a rodičov rôznych vyznaní. Kresťanská formácia deťom pomáha rozvíjať dobré návyky správania.