• Ľudia v škole

   • Správna rada

    Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, výber, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

     

    Členovia Správnej rady školy:

    Vladimír Beregi – člen, zriaďovateľ, zodpovedný za duchovné vedenie v škole.

    Ondrej Grenčík – člen, manažér školy, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť.

    Jana Grenčíková – člen, zodpovedná za vnútornú koncepciu školy, celoškolské aktivity a spoluprácu s rodičmi.

    Daniela Gubková – člen, zodpovedná za pedagogické otázky, zástupca vedenia školy.

    Mário Káčer – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy a finančné plánovanie.

    Janka Priekalová Karlíková – člen, zodpovedná za hospodárske otázky a administratívu.

    Pavol Šiška – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy.

     

    Rada školy

    Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
    a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     

    Členovia rady školy:

    Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov.

    Janka Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa.

    Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa.

    Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov.

    Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov.  

     

    Vedenie školy

    Mgr. Daniela Gubková – riaditeľka CZŠ Jána Krstiteľa

     

    Administratíva

    Silvia Horváthová – administratíva, účtovníctvo

    Janka Karlíková – ASC agenda, účtovníctvo

    Ivana Káčerová - administratíva školy

    Monika Martinkovičová – mzdy

     

    Učitelia 

    Mgr. Jana Karlíková - triedna učiteľka 1.A

    Ing. Ivana Káčerová - vychovávateľka 1.A, 

    Mgr. Daniela Gubková - triedna učiteľka 2.A

    Mgr. Petra Berešíková - triedna učiteľka 2.B 

    Mgr. Zuzana Vaňová - vychovávateľka 2.A a 2.B

    Mgr. Ján Grenčík - triedny učiteľ 3.A

    Mgr. Natália Nová - učiteľka, vychovávateľka 3.A

    Mgr. Tatiana Gulíková - učiteľka anglického jazyka

    Mgr. Jozef Kudry - učiteľ náboženstva 1.A, 2.A

    Mgr. Patrik Hakoš - učiteľ náboženstva 2.B, 3.A

     

    Zahraničný lektor

    Charles Anthony Lombard - vedie krúžok Konverzácia v anglickom jazyku