• Angličtina od prvej triedy

    • Projekt Angličtina

    •  

     Projekt Angličtina pozostáva z troch hlavných zložiek vyučovania anglického jazyka, a to povinnej, nepovinnej a podvedomej. Žiakov povzbudzujeme, aby sa pri osvojovaní tohto jazyka zdokonaľovali vo všetkých štyroch oblastiach – čítaní, písaní, počúvaní a rozprávaní.

     Naši učitelia používajú množstvo materiálov, zdrojov a aktivít tak, aby učenie angličtiny bolo zaujímavé a osožné. Hovoria so žiakmi iba v angličtine, a to aj mimo triedy a hodín angličtiny. Naši učitelia angličtiny sa usilujú o to, aby žiakom pomohli získať sebadôveru v používaní angličtiny nielen na vyučovaní, ale aj v reálnom živote.

     Unikátnym spôsobom sa snažíme deti vystavovať anglickému jazyku a jeho použitiu v kontakte s rodenými hovoriacimi angličtiny.

    • Rozvrh angličtiny

    • Koľko hodín angličtiny máme v rozvrhu?

     • v 1. a 2. ročníku majú deti 2 hodiny v týždni angličtinu so slovenským učiteľom + 1 hodinu s rodeným hovoriacim
     • v 3. a 4. ročníku majú deti 3 hodiny v týždni angličtinu so slovenským učiteľom + 1 hodinu s rodeným hovoriacim
     • v 5. až 9. ročníku majú deti 3 hodiny v týždni angličtinu so slovenským učiteľom + 2 hodiny s rodeným hovoriacim.

      

     Kým slovenskí učitelia sa môžu zameriavať na gramatiku z pohľadu cudzieho jazyka a vedia vysvetliť rozličné ťažké, či ľahšie koncepty, rodení hovoriaci sa môžu sústrediť na rozširovanie slovnej zásoby a výslovnosť z pohľadu ich vlastnej krajiny pôvodu. Tento dvojitý prístup umožňuje deťom využiť to najlepšie z oboch svetov a rozumieť angličtine, ktorou hovoria rôzni ľudia. Je to prirodzený proces a do budúcna im to dáva základ rozumieť si s ľuďmi z celého sveta.

    • Prvý stupeň - A2 podľa SERR

    • Na prvom stupni nám ide o to, aby sa žiaci nielen učili angličtinu, ale aby sa ju naučili mať radi. Snažíme sa o to, aby učenie bolo zábavným, radostným a tvorivým procesom.

     Využívame:

     • rôzne doplnkové materiály
     • aktivity na hodinách angličtiny často striedame.

      

     Kladieme dôraz na to, aby:

     • žiaci sami boli nielen pasívnymi konzumentmi, ale aktérmi výučby
     • učiteľ bol na hodine facilitátor, ktorý zabezpečuje, aby mal žiak materiál a znalosti, s ktorými môže pracovať, a rôznymi formami jazyk precvičovať.

      

     Na konci štvrtého ročníka naši žiaci dosahujú znalosť jazyka na úrovni A2 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

    • Jazykové ticho?

    •  

     Deti sú v 1. až  3. ročníku väčšinou pasívnymi „konzumentami“ angličtiny. Je to obdobie tzv. jazykového ticha, kedy jazyk neprodukujú, iba nasávajú všetky jazykové inputy, ktorým sú vystavované.

     V tomto období je veľmi dôležité, aby:

     • ani slovenský učiteľ angličtiny počas celej hodiny nepoužíval rodný jazyk a dieťa bolo tak nútené sa plne sústrediť na angličtinu a naučiť sa premýšľať v tomto jazyku.
     • aj keď sa mnohým môže zdať, že dieťa nevie komunikovať v angličtine, jeho schopnosti porozumieť počutému sa veľmi zlepšujú.

      

     Dĺžka obdobia tzv. ticha je u každého dieťaťa individuálna, schopnosť plynulejšie komunikovať v anglickom jazyku nastupuje u každého žiaka rôzne, u niekoho skôr alebo neskôr.

    • Druhý stupeň - B2 podľa SERR

    • Na druhom stupni od žiakov očakávame, že:

     • budú aktívne používať slovnú zásobu a gramatiku, ktorú si osvojili na prvom stupni.
     • nebudú len robiť cvičenia a odpovedať na jednoduché otázky, ale dokážu sa tiež podeliť o svoje názory,
     • budú diskutovať o aktuálnych udalostiach
     • skúmať nové myšlienky.

      

     • Našim cieľom je, aby sa žiaci posunuli od jednoduchého poznania angličtiny k schopnosti fungovať v anglicky hovoriacom prostredí. Z toho dôvodu vytvárame priestor na využívanie anglického jazyka aj na iných vyučovacích predmetoch a v živote školy vôbec.

      

     V deviatom ročníku naši žiaci dosahujú znalosť angličtiny na úrovni B2 podľa SERR.

  • Podvedomé vnímanie angličtiny v škole

   Podvedomú zložku vyučovania anglického jazyka tvorí neformálny jazyk školy. Prostredníctvom viacerých každodenných pojmov v angličtine, využívaných špeciálne na pôde školy, žiaci podvedome prekonávajú bariéru medzi jazykom materinským, známym, a jazykom cudzím. Každodenne si žiaci brúsia jazýčky v slovách, ktoré znejú inak ako po slovensky. Anglický jazyk sa im podvedome stáva menej vzdialeným, čo jednoznačne prispieva k jeho kvalitnejšiemu zvládnutiu.
    • Názvy tried
    • Neformálne názvy tried v anglickom jazyku - Blue Class, Orange Class, Canteen, Meeting Room...
    • Žiacke knižky
    • V škole naše žiacke knižky nazývame anglickým názvom Pointbook.
    • Hodnotenie
    • Súčasťou hodnotenia sú špeciálne body alebo pochvaly, pokarhania, pre ktoré používame výrazy ako Points, Sad Point, Special Point, Trouble Point.