• Mentoring

   • Prečo mentoring?


   • Nájdi to, čo máš rád, si v tom dobrý, svet to potrebuje a zaplatia Ti za to.

    Záleží nám na tom, aby naši žiaci mohli počas celých deviatich rokov objavovať a rozvíjať svoje silné stránky. V našej škole sa venujeme rozvoju kľúčových kompetencií zvyšujúcich šancu žiakov na uplatnenie vo svete práce. Pripravujeme ich na budúce profesijné rozhodovanie, ktoré bude založené na dlhodobej skúsenosti. Formujeme pozitívne postoje k pracovnej činnosti, dávame príležitosť k sebapoznaniu a osobnostnému rastu. Vychádzame z toho, že predpokladom, aby žiak poznal, v čom je dobrý a čo má rád je nutná samotná skúsenosť s rôznymi pracovnými činnosťami. Kariérové poradenstvo vnímame ako komplexný a dlhodobý proces, do ktorého chcemenzapájať aj komunitu, v ktorej žijeme. Súčasťou kariérového poradenstva je poskytovanie ročného mentoringové programu pre žiakov II. stupňa.
     

    • Základné otázky

    •  

      

     Na začiatku sme si zodpovedali 5 odpovedí na otázku: „PREČO“?

     Prečo? – Aby naši žiaci trávili zmysluplne voľný čas.
     Prečo? – Aby rozvíjali svoj potenciál.
     Prečo? – Aby sa učili od zrelých osobností (mentorov).
     Prečo? – Aby v seba verili.
     Prečo? – Aby viedli šťastný život.

      

    • Ciele mentoringu

    • Cez ročný program chceme našim žiakom:

     - poskytnúť príležitosť objavovať a rozvíjať svoje talenty, zručnosti a schopnosti,
     - prehĺbenie ich sebapoznania – uvedomenie si svojich silných stránok,
     - rozvoj a posilnenie charakteru,
     - posilnenie sebahodnotenia a vlastnej sebaúčinnosti,
     - formovanie hodnotovej orientácie,
     - identifikácia vlastných zručností, schopností, postojov,
     - stretávanie sa so žiakmi s rovnakými záujmami, vzájomné povzbudzovanie,
     - nadobudnutie skúsenosti v pracovnej oblasti,
     - zvýšenie motivácie k pracovnej činnosti.

    • Mentoring NIE JE krúžková činnosť.

    • Čím sa líši mentoring od krúžkovej činnosti?


     - počas mentoringu sa kladie dôraz na osobný vzťah medzi žiakom a mentorom,
     - mentoringový program reflektuje témy cností a hodnôt, v ktorých žiaci rastú vďaka programu líderských zručností od Johna C. Maxwella iChoose,
     - mentoringový program na seba počas šk. roka nadväzuje, nie sú to samostatné jednotky,
     - na konci školského roka prebehne slávnostné ukončenie a prezentácia projektu,
     - mentor si počas školského roka všíma životné zručnosti žiakov, ktoré na konci roka ocení v záverečnom certifikáte.

   • Naši mentori

   • V školskom roku 2023/2024 sú zapojení 6 mentori:
    Terezka Lajčiaková - sociálne siete, upravovanie videí a fotografií
    Jarko Klucha - drobné opravy a práce v domácnosti
    Peťka Kentošová - varenie s Duchom Svätým
    Maťka Vachová - kreatívne písanie básní a príbehov
    Stázika Mojáková - programovanie
    Andrea Janeková -  architektúra

    V školskom roku 2022/2023 boli zapojení 4 mentori:
    Jaroslav Klucha – „maľovanie obrazov olejom
    Martina Vachová – „kreatívne písanie básní a príbehov“
    Marcel Meluš – „fotografovanie a tvorba videí“
    Pavol Šiska - "kreatívna práca s drevom".

    V školskom roku 2021/2022 bolo zapojených 5 mentorov:
    Jana Hanusová – „organizácia eventov“
    Jaroslav Klucha – „maľovanie obrazov olejom“
    Martina Vachová – „kreatívne písanie básní a príbehov“
    Marcel Meluš – „fotografovanie a tvorba videí“
    Tomáš Rusňák – „zdravý pohyb“