• Novinky

     • Predposledné Čítanie v pyžamkách s Vladkom
      • Predposledné Čítanie v pyžamkách s Vladkom

      • 16. 6. 2021
      • Pozývame Vás na stretnutie s Vladkom Beregim na Čítaní v pyžamkách. Dnes nám dočíta príbeh putovania Dorotky a jej priateľov. Podarí sa im doraziť až do Kansasu? Nájde niekoho kto im ukáže cestu?

       Po príbehu sa možno dozviete, ako sa z kukláča stane zapálený kňaz. Je pravda, že opakoval niektorý ročník na strednej škole? Mal niekedy svojho psa? Sú naozaj banány jeho obľúbené ovocie?

       Začíname o 19:30, pripájať sa môžeme od 19:25.

       Link a všetky potrebné info nájdete na stránke tu.

     • Ponuka letnej školy pre 2.stupeň
      • Ponuka letnej školy pre 2.stupeň

      • 10. 6. 2021
      • Po úspešnom prvom ročníku projektu v Bratislave sa Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, inštitút 3E a platforma Circular Slovakia rozhodli aj v roku 2021 pokračovať v tomto vzdelávacom projekte. Spoločne s Pronea ACADEMY predstavia podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) deťom piateho až šiesteho ročníka základných škôl v Partizánskom.

       Cieľom projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“ je predstaviť princípy obehového hospodárstva nastupujúcej mladej generácii a zažiť ich prostredníctvom praktických príkladov a riešení, ktoré fungujú aj v každodennom živote. Hlavnou témou tohto ročníka je potravinový odpad.

       Letná škola má kapacitu 15 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

       Letná škola sa uskutoční od 2.8.-4.8.2021 v čase od 8:00-16:00. Poplatok je 50€, strava zabezpečená.

       Viac informácii a link na prihlásenie nájdete v priloženom plagáte.

     • Vedeli ste, že Jožkova sestra napísala knihu?
      • Vedeli ste, že Jožkova sestra napísala knihu?

      • 9. 6. 2021
      • Pre mnohých z Vás to bude možno novinka, že sestra nášho Jožka Kudryho napísala knihu pre deti. Jej meno je Edita Rihariová a už dnes večer sa na Váš teší, aby Vám ju predstavila, alebo aj niečo o sebe. Písať začala pre svoje deti, ktorých má doma neúrekom. Na Čítanie v pyžamkách sa pripojte pred 19:30, aby sme mohli začať načas.

       Link a ostatné info nájdete tu.

     • Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa
      • Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

      • 2. 6. 2021
      • Koinónia Jána Krstiteľa - Oáza Sklené podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa Partizánske.

       Kvalifikačné predpoklady:

       • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
       • vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Ďalšie požiadavky a kritériá:

       • ovládanie štátneho jazyka
       • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
       • osobnostné a morálne predpoklady
       • organizačné a riadiace schopnosti,
       • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
       • bezúhonnosť
       • zdravotná spôsobilosť

       Požadované doklady uchádzačov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania
       • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
       • profesijný štruktúrovaný životopis
       • návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy,
       • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

       Uzávierka prihlášok: 23.06.2021

       Prihlášky posielajte na adresu: CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám SNP 200/22, 95801 Partizánske

       Obálku označte: Výberové konanie, CZŠ s MŠ JK, Partizánske – „Neotvárať!“