• Termíny prijímačiek na SŠ

   • Prijímacie skúšky na SŠ 2024/2025

   • Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

     

    Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

    Prvý termín

    Pre odbory vzdelávania, v ktorých
    sa vyžaduje overenie špeciálnych
    schopností, zručností a nadania
    29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom
    na počet uchádzačov, aj
    30. apríl 2024
    a 26. apríl 2024
    Pre odbory vzdelávania, v ktorých
    sa nevyžaduje overenie
    špeciálnych schopností, zručností
    a nadania
    2. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom
    na počet uchádzačov, aj
    3. máj 2024

     

    Druhý termín

    Pre odbory vzdelávania, v ktorých
    sa vyžaduje overenie špeciálnych
    schopností, zručností a nadania
    9. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom
    na počet uchádzačov, aj
    10. máj 2024
    a 13. máj 2024
    Pre odbory vzdelávania, v ktorých
    sa nevyžaduje overenie
    špeciálnych schopností, zručností
    a nadania
    6. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom
    na počet uchádzačov, aj
    7. máj 2024

     

    Výsledky prijímacích pohovorov na SŠ

    Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    Stredné športové školy

    Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

    1. fáza
    - overenie športového nadania


    25. marec až 19. apríl 2024
    pre všetky druhy športov

     

    2. fáza
    - overenie zdravotnej spôsobilosti

    1. termín
     29. apríl 2024

    v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov
    aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

    2. termín
     9. máj 2024

    v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov
    aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

     

    Ďalší termín

    Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

    Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

     

    Zmeny v prijímacích pohovoroch 2023/2024

    Po novom sa v rámci prijímacích pohovorov na SŠ doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

    Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.