• Spolupráca s CPP

  • V spolupráci s CPP v Partizánskom ponúkame na škole aj nasledovné preventívne programy. Programy je možné absolvovať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

    

    • Spoznaj sa a rozhodni

    • Cieľová skupina: žiaci 8. a 9.ročníka
     Realizátor: jeden alebo dvaja psychológovia – odborní zamestnanci CPPPaP v škole v rámci 5 stretnutí
      
     Jedno stretnutie trvá 2 vyučovacie hodiny, s výnimkou štvrtého stretnutia, ktoré trvá 3 vyučovacie hodiny. Ideálne je, keď sa žiak zúčastní všetkých stretnutí (ak sa žiak nezúčastní štvrtého stretnutia, nebude môcť byť vypracovaná správa z diagnostiky profesijnej orientácie). Každé stretnutie je tematicky zamerané a má svoju štruktúru: 
     1. stretnutie – záujmy, hodnoty, motivácia 
     2. stretnutie – osobnosť 
     3. stretnutie – moja budúcnosť 
     4. stretnutie – psychologická diagnostika žiaka – profesijná orientácia 
     5. stretnutie – psychologické poradenstvo – vyhodnotenie profesijnej orientácie žiakov.
      
     Cieľ programu: prispieť k skvalitneniu procesu rozhodovania a voľbe povolania žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ. Čiastkovým cieľom je sebaskúsenostnou a edukatívnou formou rozvíjať u žiakov sebapoznávanie – osobnosť, schopnosti, záujmy, motiváciu.
      
     Výsledky budú spracované do Správy z diagnostického vyšetrenia (Správa z diagnostiky profesijnej orientácie). Rodič má právo oboznámiť sa s jej obsahom.
    • Body imidž

    • Cieľová skupina: vhodný pre 7. - 9.ročník
     Realizátor: psychológ (odborný zamestnanec CPPPaP), ktorý získal osvedčenie a bol zaškolený, aby s daným programom pracoval
      
     Pozostáva z 3 stretnutí (jedno stretnutie trvá 2 vyučovacie hodiny, prípadne 1,5 hodiny vcelku) v priestoroch školy počas vyučovania.
     Preventívny program sa skladá z 3 oblastí, ktoré na seba tematicky nadväzujú: 
     1. krásne a výnimočné/jedinečné sebaponímanie a body imidž, 
     2. zdravý životný štýl verzus rizikové správanie, 
     3. vplyv médií a reklamy na body imidž. 
      
     Cieľom programu je sebaskúsenostnou a edukatívnou formou pozitívne vplývať na budovanie zdravého sebaobrazu žiakov a pozitívneho vnímania svojho tela. Ďalším cieľom je podpora kritického myslenia, teda aby boli dospievajúci viac kritickí voči tým aspektom, ktoré môžu negatívne vplývať na ich sebaponímanie a body imidž. Sekundárne program prispieva k prevencii porúch príjmu potravy (mentálnej anorexii, bulímii, ale i obezite), ako i nadmernému a nezdravému cvičeniu a prehnanému presadzovaniu zdravého životného štýlu. 
    • Letíme do pohody

    • Cieľová skupina: 5. alebo 6. ročník ZŠ
     Realizátor: dvaja psychológovia (odborní zamestnanci CPPPaP)

     Program prebieha v škole počas troch stretnutí. Lekcia trvá 2 vyučovacie hodiny. Ide o preventívny program zameraný na podporu duševného zdravia detí. Vychádza z pozitívnej psychológie, nového psychologického smeru, ktorý sa nezameriava na prevenciu a elimináciu psychických ťažkostí a problémov, ale na podporu a rozvoj človeka, jeho pozitívnych stránok. Venuje sa témam ako osobná pohoda, nádej, vďačnosť, odpúšťanie.

     V programe podporujeme u žiakov rozvoj pozitívneho prežívania a myslenia a dôveru vo vlastné schopnosti. Prostredníctvom príbehu a cielene vybraných aktivít sa zameriavame na nácvik pozitívneho prežívania a pozitívneho myslenia, uvedomenie si a praktické použitie svojich silných stránok.

     Témy programu:

     Pozitívne city,
     Silné stránky charakteru
     Pozitívne myslenie.