• Informatika s Emilom

    • Informatika s Emilom

    • Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

     V rámci projektu Informatika s Emilom vytvárame úplnú podporu vyučovania informatiky pre celú základnú školu s úvodnými aktivitami, ktoré sa začínajú už v materskej škole. Naša metóda prináša nové programovacie prostredia s inovatívnou konštruktivistickou pedagogikou a pracovné zošity pre žiakov. Programovanie vnímame ako jazyk informatiky a nástroj na skúmanie rôznych informatických a aplikačných oblastí, ktoré zahŕňajú aj prácu s dátami a štruktúrami, základy robotiky či zodpovedné a produktívne správanie v digitálnom svete.

     Emil rozvíja:

     • informatické, logické a matematické myslenie
     • kritický a analytický prístup k informáciám a problémom
     • tvorivosť
     • komunikáciu a sebavyjadrenie

     (Zdroj: indicia.sk)

    • Aký je Emil na hodine?

    • Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. 

     Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

     Princípy na hodine s Emilom:

     • pracuje sa na sérií úloh, pričom učiteľ nič vysvetľuje 
     • deti objavujú a budujú si trvalé pozanie základov programovania
     • deti pracujú vo dvojiciach, kde rozvýjajú svoje komunikačné schopnosti a učia sa tímovej práci
     • chyba nie je prekážkou, chyba neznamená nič zlé,
     • úlohu si možem zopakovať a žiaden trest nenastáva.