• Základné piliere školy

     • Rodina

      Prirodzeným prostredím pre vzdelávanie človeka je rodina, v ktorej získava základné princípy a postoje pre morálny, intelektuálny a telesný vývoj. Spolupráca rodičov a školy vedie k harmonickému a vyrovnanému vývoju dieťaťa. Naša metóda vzdelávania a výchovy sa preto opiera o naozaj veľmi úzku spoluprácu rodičov a pedagógov. Škola pravidelne komunikuje s rodičmi detí, vytvára priestor pre rodičov, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a chodu školy, organizuje podujatia pre rodičov s deťmi. Ponúkame vzdelávanie aj pre samotných rodičov prostredníctvom seminárov, prednášok a konferencií zameraných na rodičovstvo, manželstvo, vzťahy, atď. Našou víziou je vytvoriť školu rodinného typu, kde sa budú deti cítiť ako doma.

      Súčasťou tohto pilieru je tiež spolupráca školy a rodičov zameraná na osobnostný rast dieťaťa. Tento náš cieľ sa realizuje prostredníctvom tzv. tútoringu.

       

      Hodnoty

      Prvoradým cieľom školy je výchova osobnosti na základe cností a kresťanských hodnôt. Žijeme v 21. storočí a stále viac potrebujeme zodpovedných a solidárnych občanov ochotných zasadiť sa o spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť. Preto je dôležité viesť deti k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, poctivo si plnili svoje povinnosti, boli si vedomé zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými občanmi. Cieľom výchovy je vložiť do ľudského jednania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Nestačí iba poznať morálne kritéria, ale je potrebné podľa nich aj konať. Tento princíp bol tiež súčasťou Baťovej výchovno-vzdelávacej koncepcie. Baťove školy práce sa snažili vychovať lídrov, ktorí sa vedia uplatniť a byť úspešní v spoločnosti ako aj v medzinárodnom prostredí. Preto sú žiaci vychovávaní ku cnostiam a sociálnym hodnotám. Prostredníctvom rozvoja ľudských cností: spravodlivosť, zodpovednosť, úcta k druhým ľuďom, túžba po poznaní pravdy, solidarita, zdvorilosť, pravdovravnosť, vernosť, pracovitosť, obozretnosť nám záleží na výchove detí v zhode s integrálnou koncepciou ľudskej osoby. Zámerom je, aby žiaci mali jasné názory, dobré správanie a sociálne cítenie. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa v spoločnosti enormne rozpína individualizmus a sebectvo, je potrebné podporovať zastávanie morálnych hodnôt. Veríme, že práve kresťanské hodnoty ponúkajú unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí láska ako ústredná hodnota.

       

      Inovatívnosť

      Formalizmus a verbalizmus vo vyučovaní chceme nahradiť inovatívnymi metódami. Chceme podporovať dialóg medzi žiakom a učiteľom, ktorý rozvíja tvorivosť na oboch stranách. Netradičnými metódami vzdelávania chceme podporovať u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu, schopnosť vytvoriť si vlastný názor ako aj napomáhať rozvoju ich praktických schopností a zručností. Počas vyučovania je žiakom ponúknutý zážitok, skúsenosť, zasiahnutie všetkých piatich zmyslov. Nové poznatky sú podávané pútavo a dynamicky. Žiaci sú do procesu zapojení a v čo najväčšej miere aktivizovaní. Prostredníctvom mimoškolských aktivít chceme rozvíjať u detí telo, dušu aj ducha (šport, hudba, umenie, zručnosti, jazyková komunikácia atď.) Naša škola je otvorená novým trendom v pedagogike, ktoré predstavujú pre dieťa zábavnejšie a ľahšie učenie. V neposlednom rade v súčasnom globálnom svete kladieme veľký dôraz na anglický program. Súčasťou tohto programu je vyučovanie konverzácie anglického jazyka zahraničným lektorom už od 1. ročníka. Našim cieľom je, aby dieťa v 5. ročníku vedelo plynulo konverzovať v anglickom jazyku.