• Vedenie

  • Vedenie školy

    • Mgr. Daniela Gubková
    • Mgr. Daniela Gubková riaditeľka CZŠ Jána Krstiteľa
    • Mgr. Tatiana Gulíková
    • Mgr. Tatiana Gulíkovázástupkyňa
    • ThLic. Vladimír Beregi, PhD.
    • ThLic. Vladimír Beregi, PhD.Zodpovedný za KJK, zástupca zriaďovateľa
  • Sekretariát školy

    • Ing. Gabriela Medeková
    • Ing. Gabriela Medekovásekretariát školysekretariat@czsjanakrstitela.sk
    • Ing. Silvia Horváthová
    • Ing. Silvia Horváthováadministratíva, účtovníctvouctovnictvo@czsjanakrstitela.sk
    • Ing. Monika Martinkovičová
    • Ing. Monika Martinkovičovámzdy a personalistika
    • Správna rada

    • Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, výber, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

     Vladimír Beregi – člen, zriaďovateľ, zodpovedný za duchovné vedenie v škole.
     Ondrej Grenčík – člen, manažér školy, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a nepedagogickú oblasť.
     Jana Grenčíková – člen, zodpovedná za vnútornú koncepciu základnej a materskej školy.
     Daniela Gubková – člen, riaditeľka školy, zodpovedná za pedagogickú a personálnu oblasť, zástupca vedenia školy.
     Mário Káčer – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy a finančné plánovanie.
     Jana Karlíková – člen, zodpovedná za vizuál školy, OZ a prepájanie všetkých zložiek  cez aktivity školy 
     Pavol Šiška – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy
     Štefan Hanus - člen, zodpovedný za financovanie a hospodárenie školy

    • Rada školy

    • Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     • Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov.
     • Jana Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa.
     • Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa.
     • Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov.
     • Marianna Pisárová - člen, zástupca rodičov. 
     • Silvia Horváthová - člen, zástupca nepedagogických pracovníkov. 
     • Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov.