• Vedenie

  • Vedenie školy

    • Mgr. Daniela Gubková
    • Mgr. Daniela Gubková riaditeľka CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa
    • Mgr. Tatiana Gulíková
    • Mgr. Tatiana Gulíkovázástupkyňa pre základnú školu
    • ThLic. Vladimír Beregi, PhD.
    • ThLic. Vladimír Beregi, PhD.Zodpovedný za KJK, zástupca zriaďovateľa
    • Zuzana Paldaufovázástupkyňa pre materskú školu
  • Sekretariát školy

    • Ing. Gabriela Medeková
    • Ing. Gabriela Medekovásekretariát školy, mzdy a personalistikasekretariat@czsjanakrstitela.sk
    • Ing. Silvia Horváthová
    • Ing. Silvia Horváthováadministratíva, účtovníctvouctovnictvo@czsjanakrstitela.sk
    • Správna rada

    • Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

    • Rada školy

    • Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     Členovia Rady školy od školského roku 2020/2021:

     • Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov
     • Jana Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa
     • Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa
     • Pavol Šiška - člen, zástupca zriaďovateľa
     • Ladislav Šaffo - člen, zástupca zriaďovateľa
     • Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov ZŠ
     • Elena Horňáková - člen, zástupca rodičov ZŠ
     • Eva Kasalová - člen, zástupca rodičov MŠ
     • Silvia Horváthová - člen, zástupca nepedagogických pracovníkov
     • Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov
     • Katarína Belišková - člen, zástupca pedagogických pracovníkov