• Vzdelávací program

   • Systém vzdelávania je prispôsobený individuálnym potrebám, integruje akademickú odbornosť, získavanie zručností a rozvíjanie osobnosti žiaka. CZŠ Jána Krstiteľa poskytuje základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR.

    ► Od 1. ročníka je súčasťou vzdelávania vyučovanie angličtiny. Okrem slovenských učiteľov sa na výučbe angličtiny podieľajú zahraniční lektori.
    ► Súčasťou rozvrhu jednotlivých ročníkov je aj náboženská výchova v rozsahu dvoch hodín, zahrňujúcich jednu vyučovaciu hodinu a ranné openingy, ktorými sledujeme aj komunikačný a psycho-hygienický rozmer. Ich obsahom je odovzdávanie základov biblického učenia. 
    ►„Katolícka škola uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená iba katolíkom, aj keď sa formuje jasne a výslovne v perspektíve katolíckej viery, ale je otvorená pre všetkých, ktorí dokážu oceniť kvalifikovanú výchovnú koncepciu a zúčastniť sa na nej“  (dokument Katolícka škola na prahu 3. tisícročia) 

    Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu našej školy sú krátkodobé i dlhodobé projekty. Hľadanie informácií, ich triedenie a spracovanie sú zručnosti, ktoré podporujú samostatnosť detí, kritické myslenie a kreativitu. Pri práci na projektových úlohách sa deti učia využívať moderné informačné technológie, prezentovať vlastnú prácu, spájať nové informácie s už nadobudnutými vedomosťami a hľadať súvislosti.

    Vyučovanie v našej škole je založené na nasledujúcich princípoch:

    1. Úzka spolupráca školy a rodiny: Rodičia sú pre deti prvými a najdôležitejšími sprostredkovateľmi vzdelania a majú nezanedbateľné právo a povinnosť svoje deti vzdelávať. Náš vzdelávací projekt môže fungovať iba za ich aktívnej účasti. Naša škola pomáha rodičom byť prvými vychovávateľmi svojich detí bez toho, aby ich však nahradzovala. Vplyv školy na vzdelávanie detí je síce veľký, ale nikdy nezasahuje tak do hĺbky, šírky ani kontinuity ako je tomu vo vzdelávaní v rodine. Kvalitné vzdelanie možno dosiahnuť iba vtedy, keď rodina a škola zdieľajú spoločné základné hodnoty. Kooperácia rodičov a školy vedie k harmonickému a vyrovnanému vývoju detí. Spolupráca učiteľov s rodičmi je založená na vzájomnej dôvere a individuálnom prístupe ku každej rodine.

    2. Celostný osobnostný rozvoj žiaka s dôrazom na rozvoj charakteru: Cieľom výchovy je vložiť do každého ľudského konania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Preto sa pri našej výchove k cnostiam a sociálnym hodnotám snažíme, aby žiaci mali jasné názory, dobré správanie a sociálne cítenie.
     Okrem sprostredkovania kvalitného učiva sa naša škola zameriava na všestranný rozvoj osobnosti detí a ich výchovu ku cnostiam a dobrým návykom. Tento program zahŕňa mesačný plán formácie zameraný vždy na určitú dobrú vlastnosť a jej rozvíjanie u detí (poriadkumilovnosť, slušnosť, veľkorysosť, vďačnosť, solidarita, úprimnosť, radosť, priateľstvo, štedrosť, spravodlivosť, skromnosť, dodržiavanie pravidiel atď.).

    3. Individuálny prístup k rodine – žiakovi (tútorský systém): Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému žiakovi a je zameraný na rast osobnosti. Za pomoci rodičov a učiteľov sa každému žiakovi v súlade s jeho vekom stanoví plán osobného rozvoja, vďaka ktorému bude možné sledovať a hodnotiť jeho pokroky. Plán vychádza z výsledkov v škole, z hodnotenia učiteľov a pripomienok rodičov, z posudkov pedagogických psychológov a zo sebahodnotenia. Na základe týchto informácií sa potom určia slabšie stránky, ktoré je potrebné zlepšiť, a silné, ktoré treba rozvíjať. Nejedná sa o nejakú vyučovaciu metódu, ale vzdelávanie vychádzajúce z podstaty osobnosti a charakteru žiaka. Je však nutné, aby si žiak bol plne vedomý svojich možností ako aj vlastných obmedzení. Cieľom je rozvoj žiaka po všetkých stránkach, nie iba niektorých oblastí jeho individuality. Každý žiak sa učí iným spôsobom a iným tempom, preto vyžaduje individuálny prístup, ktorý mu pomôže poznať samého seba, rozvíjať svoje schopnosti, vyrovnať sa so svojimi nedostatkami a naučiť sa ich prekonávať. Prostredníctvom vzdelávacieho modelu s individuálnym prístupom môže každý žiak získavať nové znalosti  a rozvíjať svoje kladné stránky.

    4. Duchovný presah vzdelávania: Naša škola deťom ponúka náboženské vzdelanie, ktoré prebieha v súlade so základnými princípmi katolíckej náuky. Vzdelávanie však rešpektuje slobodu názoru a je otvorené pre deti a rodičov rôznych vyznaní.

     

    Vychádzajúc z misie a vízie školy a vzdelávacieho systému naši učitelia musia byť profesionálnymi vychovávateľmi. Dôležitá je u nich nielen odborná spôsobilosť, ale tiež morálna a osobnostná zrelosť. Každý z nich má povinnosť pracovať na svojom zlepšení, a tento princíp potom vštepovať aj svojim žiakom. Formovanie vôle je popri formovaní rozumu jednou z najdôležitejších úloh