• Iná dokumentácia

   • ROZVRH hodín jednotlivých tried je zverejnený na samostatnej podstránke: https://czsjk.edupage.org/timetable/

    KRÚŽKY sú zverejnené na samostatnej podstránke: https://czsjk.edupage.org/kruzky/

    OZNAMY ŠKOLY sú zverejňované priebežne v novinkách na webstránke.

    ROZHODNUTIA riaditeľa školy vydáva riaditeľ školy v papierovej forme a sú uložené na sekretariáte školy.

    TRIEDNE KNIHY sú vedené v celej škole len elektronicky a TRIEDNE VÝKAZY sú vedené elektronicky v aSc agende.

    ZÁPISNICE PK, MZ a PR s podpismi sú vedené v písomnej forme.

    EVIDENCIA ÚRAZOV je vedená na sekretariáte školy.

    MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY predstavujú súťaže pre žiakov, súťaže pre učiteľov, akcie školy, kurzy, výlety a exkurzie. Ich realizovanie sa uskutočňuje podľa plánu práce predmetových komisií a metodických združení v súlade so zápisnicou pedagogickej rady.

    Prehľad aktivít je možné sledovať

    1. v kalendári na stránke školy, 
    2. v časti Novinky na titulnej stránke školy, 
    3. na FB školy