• Voľné pracovné pozície

   • V prípade záujmu o zamestnanie, zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom na adresu sekretariat(at)czsjanakrstitela.sk. 

    • Psychológ, školský psychológ do MŠ

     • Úväzok:
      TPP
      Dátum nástupu:
      10.6.2021
     • Požiadavky:
      Znalosť práce s PC
      :: práca s internetom, word, excel, powerpoint, Edupage

      Vzdelanie
      Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

      Ďalšie požiadavky
      Pozícia bude obsadzovaná v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. do 31.8.2022.

      Požadované doklady: žiadosť, životopis vo forme europasu, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
    • Pedagogický asistent do ZŠ

     • Úväzok:
      TPP
      Dátum nástupu:
      10.6.2021
     • Požiadavky:
      :: Znalosť práce s PC
      :: práca s internetom, word, excel, powerpoint, Edupage

      Vzdelanie:
      Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

      Ďalšie požiadavky:
      Pozícia bude obsadzovaná v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. do 31.8.2022.

      Požadované doklady: žiadosť, životopis vo forme europasu, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
    • Riaditeľ školy

     • Úväzok:
      TPP
      Dátum nástupu:
      1.9.2021
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady:

      vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
      vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      Ďalšie požiadavky a kritériá:

      ovládanie štátneho jazyka
      znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
      osobnostné a morálne predpoklady
      organizačné a riadiace schopnosti,
      aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
      bezúhonnosť
      zdravotná spôsobilosť
      Požadované doklady uchádzačov:

      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
      overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania
      potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
      profesijný štruktúrovaný životopis
      návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy,
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

      Uzávierka prihlášok: 23.06.2021

      Prihlášky posielajte na adresu: CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám SNP 200/22, 95801 Partizánske

      Obálku označte: Výberové konanie, CZŠ s MŠ JK, Partizánske – „Neotvárať!“, Partizánske – „Neotvárať!“