• Príspevok na vzdelávanie

   • V Cirkevnej základnej škole Jána Krstiteľa sa nevyberá školné (úhrada základných nákladov spojená s chodom školy v rámci súčasnej vyhlášky ministerstva školstva).

    Vízia školy je napomôcť dieťaťu stať sa úspešným a charakterným človekom v spolupráci učiteľov a rodičov. Hodnota, ktorú chceme dať tejto formácii detí, si vyžaduje zodpovednosť zo strán všetkých zainteresovaných. Slobodné rozhodnutie spojené so záväzkom dať deťom – žiakom maximum je očakávané tak zo strany učiteľov ako aj zo strany rodičov.

    Školský systém našej školy je nastavený tak, aby učitelia mohli spolu s deťmi robiť zaujímavú tvorivú aktivitu v rámci vyučovania, ale aj v rámci doplnkového vyučovania, voľných aktivít atď.

    Aby sme spoločne dosiahli vytvorenie prostredia, v ktorom sa budú cítiť pohodlne predovšetkým deti, a aby sme im poskytli čo najkvalitnejšie vzdelanie, považujeme za vhodnú a potrebnú finančnú podporu vo forme dobrovoľného príspevku zo strany rodičov. Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa práve do našej základnej školy považujeme za slobodné, spojené s porozumením a zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Z tohto dôvodu pristupujeme k tejto forme finančnej podpory – dobrovoľného príspevku vo forme záväzku.

    Dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý bude použitý na kvalitné a nadštandardné vzdelávanie, pre školský rok 2018/2019 schválila Správna rada školy pre jedno dieťa na 37€ mesačne, pre dve deti na 62€ mesačne, pre tri deti 83€ mesačne. Pre školský rok 2019/2020 schválila Správna rada školy dobrovoľný príspevok rodičov pre jedno dieťa 39€ mesačne, pre dve deti 72€ mesačne, pre tri deti 105€ mesačne, pre štyri deti 140€ mesačne. Príspevok na vzdelávanie bude poukázaný na účet občianskeho združenia rodičov školy OZ Batania. Forma úhrady bude stanovená kompetentným orgánom školy na základe dohody s rodičom.

    Zmyslom tejto formy podpory je zabezpečiť a udržať kvalitu výchovy a vzdelávania, ktorú si zaslúžia predovšetkým deti. Už teraz chceme poďakovať za pochopenie a podporu tejto vízie. Takýmto spôsobom chceme spoločne realizovať to, čo sme si predsavzali: „školu, v ktorej sa deti cítia ako doma".