• Príspevok na vzdelávanie

    • Systém školy

    • V Cirkevnej základnej škole Jána Krstiteľa sa nevyberá školné t.j. úhrada základných nákladov spojená s chodom školy v rámci súčasnej vyhlášky ministerstva školstva.

     Vízia školy je napomôcť dieťaťu stať sa úspešným a charakterným človekom v spolupráci učiteľov a rodičov. Hodnota, ktorú chceme dať tejto formácii detí, si vyžaduje zodpovednosť zo strán všetkých zainteresovaných. Slobodné rozhodnutie spojené so záväzkom dať deťom – žiakom maximum je očakávané tak zo strany učiteľov ako aj zo strany rodičov. Školský systém našej školy je nastavený tak, aby učitelia mohli spolu s deťmi robiť zaujímavú tvorivú aktivitu v rámci bežného vyučovania, doplnkového vyučovania a voľných aktivít.

     Aby sme spoločne dosiahli vytvorenie prostredia, v ktorom sa budú cítiť pohodlne predovšetkým deti, a aby sme im poskytli čo najkvalitnejšie vzdelanie, považujeme za vhodnú a potrebnú finančnú podporu vo forme dobrovoľného príspevku zo strany rodičov. Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa práve do našej základnej školy považujeme za slobodné, spojené s porozumením a zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Z tohto dôvodu pristupujeme k tejto forme finančnej podpory – dobrovoľného príspevku vo forme záväzku.

      

    • Školský rok 2022/2023

    • Dobrovoľný mesačný príspevok rodičov, ktorý bude použitý na kvalitné a nadštandardné vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 schválila Správna rada školy:

     pre základnú školu:

     • 1.dieťa v škole 45€
     • 2.dieťa v škole 41€
     • 3.dieťa v škole 38€

     pre materskú školu:

     • 1.dieťa v škôlke 63€
     • 2.dieťa v škôlke 57€
     • 3.dieťa v škôlke 53€

      

     príklad MŠ+ZŠ: 1. dieťa v škole 45€, 2. dieťa v škôlke 57€, 3. dieťa v škôlke 53€, 
     príklad 2 MŠ+ZŠ: 1. dieťa v škole 45€, 2. dieťa v škole 41€, 3. dieťa v škôlke 53€.

      

    • Účet

    • Príspevok na vzdelávanie bude poukázaný na účet občianskeho združenia rodičov školy OZ Batania. Forma úhrady bude stanovená kompetentným orgánom školy na základe dohody s rodičom.

     Zmyslom tejto formy podpory je zabezpečiť a udržať kvalitu výchovy a vzdelávania, ktorú si zaslúžia predovšetkým deti. Už teraz chceme poďakovať za pochopenie a podporu tejto vízie. Takýmto spôsobom chceme spoločne realizovať to, čo sme si predsavzali: „školu, v ktorej sa deti cítia ako doma".