• Baťova škola

   • Cieľom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa je podporiť kvalitné vzdelanie zamerané na všestranný rozvoj a osobnostný rast žiaka s dôrazom na kresťanské hodnoty, a to vždy v  úzkej spolupráci s rodičmi. Základné piliere našej školy sa vo veľkej miere stotožňujú s tzv. Baťovou výchovno-vzdelávacou koncepciou.

    Naša škola vzniká na pôde mesta Partizánske (kedysi Baťovany), o ktorého vznik a rozvoj sa zaslúžil J. A. Baťa. Okrem zakladania a riadenia úspešných obuvníckych tovární po celom svete, predstavitelia rodiny Baťa boli obzvlášť činorodí aj v oblasti školstva. Vzdelávanie a výchova boli súčasťou sociálneho programu firmy Baťa. Okrem povestných Baťových škôl práce, Baťovci napomáhali aj pri reforme vtedajšieho zlínskeho meštianskeho školstva. Škola mala byť nie len prípravou na život ale život sám. Táto rodina vo veľkom podporovala aj vtedajších inovatívnych a reformných pedagógov, ktorí sa snažili prelomiť formalizmus a verbalizmus vtedajšieho vzdelávacieho systému. Boli zástancami tzv. pragmatickej pedagogiky, ktorá okrem iného zdôrazňovala tvorivosť, iniciatívu dieťaťa ako aj kládla dôraz na spoluprácu školy s rodinou. Tieto prevratné myšlienky vo vzdelávaní  zabrzdila vojna a žiaľ dodnes stále v mnohých školách prevláda vo vyučovaní formalizmus a verbalizmus 18. storočia. Nemenej dôležitý je pre nás aj morálny kódex, ktorý firma Baťa presadzovala. V Baťových školách práce sa osobitne podporovali cnosti, čo je tiež jeden z hlavných pilierov nášho projektu. Morálne princípy presadzované v týchto školách, spojenie práce a spoločenského života v škole ako aj skĺbenie školy s reálnym životom sú jedny z dôležitých zásad, ktoré by sme chceli presadiť aj v CZŠ Jána Krstiteľa. Okrem výchovy a vzdelávania detí, je tiež našou víziou podporovať vzdelanie a profesionálny rast pedagógov a ostatných pracovníkov. Vlastnosti, ktoré má mať podľa Baťu pedagóg sú nám vzorom: charizmatická osobnosť, podnecujúca v žiakoch túžbu dosiahnuť schopnosti a zručnosti, so schopnosťou rozhodovať, vidieť príležitosť, riešiť nepríjemné situácie, abstraktne myslieť, jasne sa vyjadrovať, mať nadšenie pre prácu, byť ochotný brať na seba riziká, nájsť vnútornú túžbu po podnikavosti, ambicióznosti, vytrvalosti, zvedavosti, sústredene ísť za stanoveným cieľom, schopný viesť, chápať druhých atď.

  • Výber niektorých základných princípov a hodnôt rodiny Baťa

   Baťovský koncept sociálneho myslenia a princípy pragmatizmu sú nám veľmi blízke. V dnešnej dobe je pre nás preto Baťova škola vo vzdelávaní ideálnou koncepciou – spojenie tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučujúcimi metódami.
    • „Nebude nikto prijatý, kto by chcel pracovať len v kancelárii, ale tiež nikto, kto chce zostať len robotníkom a nemá vyššie ciele." (J. A. Baťa)
    • Úspešný podnik je založený na (správnych) vzťahoch a postojoch: k práci, ku spolupracovníkom a k zákazníkom.
    • Pri prijímaní do Baťovej školy práce (BŠP) sa vychádzalo z tejto zásady. Cieľom BŠP bola výchova priamych, samostatných ľudí, ktorí vedia už vo svojich mladých rokoch zodpovedať za seba a im zverené úlohy. Súčasne dať každému žiakovi príležitosť, aby plne využil svoje schopnosti a dosiahol odborné vzdelanie podľa stupňa vlastného nadania a záujmu. Dokresľuje to aj citát Jana Antonína Baťu z tabla prvých absolventov Baťovej školy práce v Baťovanoch roku 1941.
    • Pri svojej práci nemal som na mysli vybudovanie závodu, ale ľudí. Vybudoval som človeka, aby bol výkonnejší a lepšie slúžil zákazníkom a on potom vybudoval závod. Hlavnou úlohou organizátora je, aby vytvoril morálnu a psychologickú základňu, na ktorej by sa jeho spolupracovníci mohli úspešne rozvíjať
    • Úspech v živote človeka je založený na jeho osobnosti.  Osobnosti, ktorá má znalosti, zručnosti, víziu, životnú silu, vôľu a odvahu túto víziu uskutočňovať.
    • Náš život je jediným predmetom na tomto svete, ktorý nemôžeme považovať za svoje súkromné vlastníctvo, lebo sme ničím neprispeli k jeho vzniku. Bol nám len prepožičaný s povinnosťou odovzdať ho potomstvu rozmnožený a zdokonalený.
    • Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba
    • Tvorba a zhodnocovanie vlastného života je povinnosťou i privilégiom: zo všetkých nám prepožičaných darov života skladáme účty vrstovníkom aj nasledujúcim generáciám.