• Profil školy

     • Profil školy

     •  

      Kto sme

       

      Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je ovocím niekoľkoročného snaženia a modlitieb viacerých rodičov a pedagógov z regiónu Partizánske. Dlhodobo sme usilovne pracovali na tom, aby v Partizánskom vznikla škola, ktorá zjednotí výchovu a vzdelávanie doma a v škole. Snahou bolo založiť inovatívnu, modernú a netradičnú školu rodinného typu, kde sa deti, rodičia aj učitelia budú cítiť ako doma. Hlavnou víziou je priniesť do školstva nielen inovatívne prvky vzdelávania, viac tvorivosti a praktických schopností, ale predovšetkým spolupracovať s rodičmi.

      Túžime po tom, aby okrem kvalitne vzdelaných žiakov, ktorí sa vedia vo svete naplno uplatniť, vychádzali z našej školy zároveň dobrí a charakterní ľudia, ochotní zasadiť sa za spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť. Náš výchovný koncept preto zdôrazňuje hodnotovú výchovu, ktorá je založená na rozvoji dobrých ľudských vlastností, tradične označovaných pojmom cnosti. Zmysel výchovy a vzdelávania spočíva v tom, že každého  mladého človeka je potrebné viesť, dotvárať a privykať k tomu, čo ho o niekoľko rokov čaká, teda aby sa stal po všetkých stránkach zrelou osobou a dokázal sa postaviť na vlastné nohy. Naša škola sa preto usiluje pripraviť žiakov na to, ako úspešne zastávať svoje životné úlohy v profesionálnej a rodinnej oblasti, v občiansko-verejnom i súkromnom živote.

       

       

      Koinonia Ján Krstiteľ

      Zriaďovateľom CZŠ Jána Krstiteľa je Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené. Koinonia je celosvetovou katolíckou evanjelizačnou komunitou v službe Novej Evanjelizácie.
      Nová Evanjelizácia nie je propagáciou „nového evanjelia", ale je ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi, výrazmi a prostriedkami. Spôsob, akým svedčíme a ohlasujeme Ježiša Krista, nechce byť iba pastoračným projektom, ale chce byť konkretizovaný v evanjeliovom štýle života.
      Základnou črtou Koinonie Ján Krstiteľ je priateľstvo. Naša škola chce taktiež vytvoriť pre svojich žiakov a ich rodiny prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti.

      Komunita Ján Krstiteľ – Sklené okrem iného v súčasnosti organizuje na Slovensku najväčší kresťanský projekt podporujúci rodinu a deti – Christiland.

      Christiland je príležitosťou prežiť nový rozmer kresťanského rodinného života v priateľskom prostredí. Je to priestor, v ktorom sa novými prostriedkami a metódami spája zábava, rodina a formácia do jedného celku (viac na http://christiland.kjk.sk/).

       

       

      Misia školy

      Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.

      Rodičia žiakov aktívne vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania, v rozsahu svojich schopností a možností participujú na chode a prevádzke školy.
      Žiakov vychovávame a vzdelávame k zodpovednosti, čestnosti a slobode v duchu kresťanských biblických hodnôt.

      Našou víziou je:

      • byť bezpečným a podnecujúcim prostredím, ktoré všestranne rozvíja osobnosť a buduje vzťahy so všetkými členmi školskej komunity (pracovníci školy + žiaci + rodičia a súrodenci).
        
      • tvorivým prístupom pedagógov a tímovou prácou žiakov poskytnúť deťom vzdelanie, pocit prijatia a jedinečnosti, budovať v nich zdravé sebavedomie.
        
      • podporovať u detí tie oblasti, v ktorých majú možnosť byť úspešné. Učiť ich vytrvalosti a odhodlaniu kráčať za vytýčeným cieľom na základe ich individuálneho obdarovania.
        
      • využívaním sociálnych projektov, zážitkových aktivít a neformálnych programov budovať u detí solidaritu a spolupatričnosť.
        
      • personalizované vyučovanie – pohľad na žiaka v celistvosti s jeho pocitmi, intelektom a fyzickým rozvojom.
        
      • individualizovaný systém vzdelávania – rovnováha medzi školou a domovom (rodičia a učitelia odovzdávajú deťom správne hodnoty). Učitelia sú dôležitými partnermi rodičov v spoločnom snažení sa o výchovu detí s dobrým charakterom.
        
      • vzdelávanie nielen detí ale aj rodičov – školenia, semináre a konferencie na rôzne témy (rodičovstvo, vzťahy, manželstvo, atď.).

       

       

       

      ZÁKLADNÉ PILIERE ŠKOLY

      Rodina

      Prirodzeným prostredím pre vzdelávanie človeka je rodina, v ktorej získava základné princípy a postoje pre morálny, intelektuálny a telesný vývoj. Spolupráca rodičov a školy vedie k harmonickému a vyrovnanému vývoju dieťaťa. Naša metóda vzdelávania a výchovy sa preto opiera o naozaj veľmi úzku spoluprácu rodičov a pedagógov. Škola pravidelne komunikuje s rodičmi detí, vytvára priestor pre rodičov, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a chodu školy, organizuje podujatia pre rodičov s deťmi. Ponúkame vzdelávanie aj pre samotných rodičov prostredníctvom seminárov, prednášok a konferencií zameraných na rodičovstvo, manželstvo, vzťahy, atď. Našou víziou je vytvoriť školu rodinného typu, kde sa budú deti cítiť ako doma.

      Súčasťou tohto pilieru je tiež spolupráca školy a rodičov zameraná na osobnostný rast dieťaťa. Tento náš cieľ sa realizuje prostredníctvom tzv. tútoringu.

       

      Hodnoty

      Prvoradým cieľom školy je výchova osobnosti na základe cností a kresťanských hodnôt. Žijeme v 21. storočí a stále viac potrebujeme zodpovedných a solidárnych občanov ochotných zasadiť sa o spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť. Preto je dôležité viesť deti k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, poctivo si plnili svoje povinnosti, boli si vedomé zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými občanmi. Cieľom výchovy je vložiť do ľudského jednania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Nestačí iba poznať morálne kritéria, ale je potrebné podľa nich aj konať. Tento princíp bol tiež súčasťou Baťovej výchovno-vzdelávacej koncepcie. Baťove školy práce sa snažili vychovať lídrov, ktorí sa vedia uplatniť a byť úspešní v spoločnosti ako aj v medzinárodnom prostredí. Preto sú žiaci vychovávaní ku cnostiam a sociálnym hodnotám. Prostredníctvom rozvoja ľudských cností: spravodlivosť, zodpovednosť, úcta k druhým ľuďom, túžba po poznaní pravdy, solidarita, zdvorilosť, pravdovravnosť, vernosť, pracovitosť, obozretnosť nám záleží na výchove detí v zhode s integrálnou koncepciou ľudskej osoby. Zámerom je, aby žiaci mali jasné názory, dobré správanie a sociálne cítenie. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa v spoločnosti enormne rozpína individualizmus a sebectvo, je potrebné podporovať zastávanie morálnych hodnôt. Veríme, že práve kresťanské hodnoty ponúkajú unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí láska ako ústredná hodnota.

       

      Inovatívnosť

      Formalizmus a verbalizmus vo vyučovaní chceme nahradiť inovatívnymi metódami. Chceme podporovať dialóg medzi žiakom a učiteľom, ktorý rozvíja tvorivosť na oboch stranách. Netradičnými metódami vzdelávania chceme podporovať u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu, schopnosť vytvoriť si vlastný názor ako aj napomáhať rozvoju ich praktických schopností a zručností. Počas vyučovania je žiakom ponúknutý zážitok, skúsenosť, zasiahnutie všetkých piatich zmyslov. Nové poznatky sú podávané pútavo a dynamicky. Žiaci sú do procesu zapojení a v čo najväčšej miere aktivizovaní. Prostredníctvom mimoškolských aktivít chceme rozvíjať u detí telo, dušu aj ducha (šport, hudba, umenie, zručnosti, jazyková komunikácia atď.) Naša škola je otvorená novým trendom v pedagogike, ktoré predstavujú pre dieťa zábavnejšie a ľahšie učenie. V neposlednom rade v súčasnom globálnom svete kladieme veľký dôraz na anglický program. Súčasťou tohto programu je vyučovanie konverzácie anglického jazyka zahraničným lektorom už od 1. ročníka. Našim cieľom je, aby dieťa v 5. ročníku vedelo plynulo konverzovať v anglickom jazyku.

       

       

      ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

      Priateľstvo, prijatie, radosť a otvorenosť

      Naša škola vytvára pre žiakov a rodičov prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti. Na vzájomné spoznanie, zblíženie sa a budovanie vzťahov slúžia pravidelne organizované spoločné aktivity školy a rodiny.

       

      Tútorský systém

      K úspechu nášho vzdelávacieho programu prispieva aj tútorský systém, ktorý sa usiluje o jednotné nazeranie na dieťa z pohľadu rodiča a učiteľa. Tútorský systém je zameraný na osobnostný rast dieťaťa a  predstavuje individuálny prístup ku každému žiakovi a jeho formáciu. Uskutočňuje sa prostredníctvom pravidelných osobných stretnutí rodičov a tútora.

       

      Dôraz na cudzie jazyky

      V našej škole kladieme špeciálny dôraz na výučbu cudzích jazykov, intenzívne využívajúc anglicky hovoriacich „native speakers" zo zahraničia. Okrem anglického a nemeckého jazyka bude postupne deťom ponúknutá možnosť výučby talianskeho jazyka.

       

      Princípy Baťovej školy

      Škola v niekdajších Baťovanoch využíva viaceré princípy, ktoré sa uplatňovali a boli úspešné v tzv. Baťovej škole práce. Táto formácia deťom pomáha rozvíjať dobré návyky správania sa a získať vlastnosti, vďaka ktorým sa môžu stať úspešnými a charakternými ľuďmi. Morálne princípy presadzované v Baťových školách práce, spoločenská etiketa, spojenie práce a spoločenského života ako aj skĺbenie školy s reálnym životom sú jedny z dôležitých zásad, ktoré by sme chceli presadiť aj v našej škole.

       

      Náboženstvo

      Škola deťom ponúka náboženské vzdelanie, ktoré prebieha v súlade s princípmi učenia katolíckej cirkvi. Vzdelávanie však rešpektuje slobodu názoru a je otvorené pre deti a rodičov rôznych vyznaní. Kresťanská formácia deťom pomáha rozvíjať dobré návyky správania.