• Misia školy

  • MISIA ŠKOLY 

   V spolupráci s rodičmi chceme vzdelávať a vychovávať každého žiaka

   k tvorivému a kritickému mysleniu,
   viesť ho k dobrému charakteru, zodpovednosti, samostatnosti aj tímovej práci
   v duchu kresťanských hodnôt.

    • Logo školy

    • Poslanie a základné piliere CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa vyjadruje aj logo školy. 
      
     Domček symbolizuje bezpečné prostredie, ktoré chceme vytvoriť pre deti v našej škole. V bezpečnom prostredí sa dieťa učí ľahšie a rýchlejšie. Chceme, aby sa v škole cítilo ako doma.
      
     Tri kruhy v strede domčeka symbolizujú tri piliere, o ktoré sa chce CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa vo svojom výchovno-vzdelávacom programe opierať. A ako sa píše v Biblii: „... ostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.“ Tak chceme, aby z našej školy vychádzala predovšetkým láska. Toto v našom logu symbolizuje srdiečkový komín.

      

      

      

    • Našou víziou je

    •  

     1. Vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.
     2. Rozvíjať vedomosti, hodnoty, vzťahy a zručnosti, potrebné pre život v neustále sa meniacom svete.
     3. Opierajúc sa o tri základné piliere: Rodina, Hodnoty, Inovatívnosť

      

      

     Rodičia žiakov aktívne vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania, v rozsahu svojich schopností a možností participujú na chode a prevádzke školy. Žiakov vychovávame a vzdelávame k zodpovednosti, čestnosti a slobode v duchu kresťanských biblických hodnôt.