• Misia školy

  • MISIA ŠKOLY Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.

    • Logo školy

    • Poslanie a základné piliere CZŠ Jána Krstiteľa vyjadruje aj logo školy. 
      
     Domček symbolizuje bezpečné prostredie, ktoré chceme vytvoriť pre deti v našej škole. V bezpečnom prostredí sa dieťa učí ľahšie a rýchlejšie. Chceme, aby sa v škole cítilo ako doma.
      
     Tri kruhy v strede domčeka symbolizujú tri piliere, o ktoré sa chce CZŠ Jána Krstiteľa vo svojom výchovno-vzdelávacom programe opierať. A ako sa píše v Biblii: „... ostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.“ Tak chceme, aby z našej školy vychádzala predovšetkým láska. Toto v našom logu symbolizuje srdiečkový komín.

      

      

      

    • Spolupráca s rodinou

    • Rodičia žiakov aktívne vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania, v rozsahu svojich schopností a možností participujú na chode a prevádzke školy.
     Žiakov vychovávame a vzdelávame k zodpovednosti, čestnosti a slobode v duchu kresťanských biblických hodnôt.

     Našou víziou je:

     • byť bezpečným a podnecujúcim prostredím, ktoré všestranne rozvíja osobnosť a buduje vzťahy so všetkými členmi školskej komunity (pracovníci školy + žiaci + rodičia a súrodenci).
       
     • tvorivým prístupom pedagógov a tímovou prácou žiakov poskytnúť deťom vzdelanie, pocit prijatia a jedinečnosti, budovať v nich zdravé sebavedomie.
       
     • podporovať u detí tie oblasti, v ktorých majú možnosť byť úspešné. Učiť ich vytrvalosti a odhodlaniu kráčať za vytýčeným cieľom na základe ich individuálneho obdarovania.
       
     • využívaním sociálnych projektov, zážitkových aktivít a neformálnych programov budovať u detí solidaritu a spolupatričnosť.
       
     • personalizované vyučovanie – pohľad na žiaka v celistvosti s jeho pocitmi, intelektom a fyzickým rozvojom.
       
     • individualizovaný systém vzdelávania – rovnováha medzi školou a domovom (rodičia a učitelia odovzdávajú deťom správne hodnoty). Učitelia sú dôležitými partnermi rodičov v spoločnom snažení sa o výchovu detí s dobrým charakterom.
       
     • vzdelávanie nielen detí ale aj rodičov – školenia, semináre a konferencie na rôzne témy (rodičovstvo, vzťahy, manželstvo, atď.).