• Misia školy

  • Logo školy

   Poslanie a základné piliere CZŠ Jána Krstiteľa vyjadruje aj logo školy. Domček symbolizuje bezpečné prostredie, ktoré chceme vytvoriť pre deti v našej škole. V bezpečnom prostredí sa dieťa učí ľahšie a rýchlejšie. Chceme, aby sa v škole cítilo ako doma. Tri kruhy v strede domčeka symbolizujú tri piliere, o ktoré sa chce CZŠ Jána Krstiteľa vo svojom výchovno-vzdelávacom programe opierať. A ako sa píše v Biblii: „... ostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.“ Tak chceme, aby z našej školy vychádzala predovšetkým láska. Toto v našom logu symbolizuje srdiečkový komín.

    

   Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.

   Rodičia žiakov aktívne vstupujú do procesu výchovy a vzdelávania, v rozsahu svojich schopností a možností participujú na chode a prevádzke školy.
   Žiakov vychovávame a vzdelávame k zodpovednosti, čestnosti a slobode v duchu kresťanských biblických hodnôt.

   Našou víziou je:

   • byť bezpečným a podnecujúcim prostredím, ktoré všestranne rozvíja osobnosť a buduje vzťahy so všetkými členmi školskej komunity (pracovníci školy + žiaci + rodičia a súrodenci).
     
   • tvorivým prístupom pedagógov a tímovou prácou žiakov poskytnúť deťom vzdelanie, pocit prijatia a jedinečnosti, budovať v nich zdravé sebavedomie.
     
   • podporovať u detí tie oblasti, v ktorých majú možnosť byť úspešné. Učiť ich vytrvalosti a odhodlaniu kráčať za vytýčeným cieľom na základe ich individuálneho obdarovania.
     
   • využívaním sociálnych projektov, zážitkových aktivít a neformálnych programov budovať u detí solidaritu a spolupatričnosť.
     
   • personalizované vyučovanie – pohľad na žiaka v celistvosti s jeho pocitmi, intelektom a fyzickým rozvojom.
     
   • individualizovaný systém vzdelávania – rovnováha medzi školou a domovom (rodičia a učitelia odovzdávajú deťom správne hodnoty). Učitelia sú dôležitými partnermi rodičov v spoločnom snažení sa o výchovu detí s dobrým charakterom.
     
   • vzdelávanie nielen detí ale aj rodičov – školenia, semináre a konferencie na rôzne témy (rodičovstvo, vzťahy, manželstvo, atď.).