• Kariérny poradca

    • Kariérny poradca

    • Kariérová výchova a poradenstvo (KV a KP) v našej škole predstavuje systémový prístup k žiakovi počas jeho celej životnej cesty v našej škole (od MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň). KV a KP v „pred-profesijnom“ vývine sa v našej škole zameriava na optimálnu prípravu žiakov pre trh práce, na zvyšovanie ich budúcej zamestnateľnosti, na optimalizáciu ich profesionálneho vývinu. 

     KV a KP sa zameriava na rozvoj troch kľúčových zručností u našich žiakov:

     • sebapoznanie - Poznaj svoje silné stránky, sebareflexia
     • kariérová explorácia - Aké povolania existujú? skúmanie kariérnych možností
     • sebariadenie  - plánovanie vlastnej profesijnej dráhy; rozhodovanie a prijímanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia, stanovenie si vlastných cieľov
  • Aktivity počas školského roka

   Aktivity s triednym učiteľom s účelom sebapoznania, rozvoja spolupráce a priateľstva na openingu

   Aktivity pod vedením triedneho učiteľa so zameraním na adaptáciu a vzájomné spoznávanie sa, na komunikáciu, orientáciu na trhu práce (opening).

   Aktivity pod vedením školského psychológa za účelom sebapoznanie, sebaregulácie a sebariadenia (Druhý krok, Efektívne učenie, štandardizované výkonové testovanie ...).

   Individuálna podpora žiaka – individuálny pohovor, interview s kariérovým poradcom/psychológom. Individuálna podpora reflektuje potreby jednotlivých žiakov a zohľadňuje ich špecifiká.

   Rozhovor s rodičmi pod vedením kariérového poradcu/školského psychológa. V špecifických prípadoch prebieha rozhovor s rodičmi žiaka.

   Aktivity pod vedením externých odborníkov a organizácií-  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Programy: "Letíme do Pohody", "Body imidž", "Spoznaj sa a rozhodni!".

   Osobná SWOT analýza silných stránok realizovaná triednym učiteľom (opening) Toto cvičenie vychádza z predpokladu, že úspech je naviazaný na maximálne využitie svojich silných stránok a príležitostí a na minimalizáciu negatívnych pocitov, slabých stránok a ohrození v kariérovej oblasti.

   IKIGAI aktivita realizovaná triednym učiteľom (opening) Aktivita zameraná na hľadanie zmyslu života a prepojenie 4 kľúčových oblastí (V čom som dobrý? Čo rád robím? Čo svet potrebuje? Za čo mi môžu zaplatiť?)