• Tútoring - konzultácie

    • Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému žiakovi a je zameraný na rast osobnosti. Za pomoci rodičov a učiteľov sa každému žiakovi v súlade s jeho vekom stanoví plán osobného rozvoja, vďaka ktorému bude možné sledovať a hodnotiť jeho pokroky. Plán vychádza z výsledkov v škole, z hodnotenia učiteľov a pripomienok rodičov, z posudkov pedagogických psychológov a zo sebahodnotenia. Na základe týchto informácií sa potom určia slabšie stránky, ktoré je potrebné zlepšiť, a silné, ktoré treba rozvíjať. Nejedná sa o nejakú vyučovaciu metódu, ale vzdelávanie vychádzajúce z podstaty osobnosti a charakteru žiaka. Je však nutné, aby si žiak bol plne vedomý svojich možností ako aj vlastných obmedzení. Cieľom je rozvoj žiaka po všetkých stránkach, nie iba niektorých oblastí jeho individuality. Každý žiak sa učí iným spôsobom a inak rýchlo, preto vyžaduje individuálny prístup, ktorý mu pomôže poznať samého seba, rozvíjať svoje schopnosti, vyrovnať sa so svojimi nedostatkami a naučiť sa ich prekonávať. Prostredníctvom vzdelávacieho modelu s individuálnym prístupom môže každý žiak získavať nové znalosti  a rozvíjať svoje kladné stránky. Všetci žiaci majú možnosť využiť špeciálne konzultácie s každým učiteľom ako aj riaditeľom školy. Rodičia by mali byť schopní uplatňovať v rodinnom kolektíve rovnaké základné pravidlá ako sú stanovené v škole. Nesúlad medzi prirodzeným prostredím vzdelávania rodiny a školy by mohol viesť k tomu, že by úsilie o zlepšenie výsledkov žiaka a upevnenie jeho vôle, bolo zbytočné. Preto sa riaditeľ najskôr stretne s rodičmi a dohodne sa s nimi na pravidlách osobného rozvoja žiaka a rodiny.

      

     Na aké oblasti je práca tútora a rodičov v oblasti rozvoja dieťaťa zameraná?

     1. Spravodlivosť a zodpovednosť – dieťa si uvedomuje, že má určité povinnosti, je súčasťou širšieho spoločenstva.
       
     2. Správny úsudok – dieťa získava schopnosť posúdiť rôzne situácie s ohľadom na správne hodnoty.
       
     3. Osobná sila – vytrvalosť a statočnosť dá dieťaťu schopnosť ísť za životnými hodnotami (povinnosti a zodpovednosť v živote – napr. za štúdium či rozvíjanie nadania).
       
     4. Sebakontrola, disciplína – dieťa sa učí byť zodpovedné (dokáže vypnúť televíziu, napísať si úlohy do školy včas a správnym spôsobom a inak ovládať sám seba v situáciách, ktoré majú vplyv na ostatných).

      

     V deťoch chceme podporiť

     • Aby boli kompetentní profesionáli, „dobrá práca".
       
     • Aby boli zodpovednými občanmi, „zdravé vlastenectvo".
       
     • Aby boli verní priatelia a dobrí členovia rodiny, „základ pre rodinu a vzťahy".
       
     • Aby boli dobré Božie deti, „hodnotová formácia".

      

     Ako systém funguje?

      

     • Tútorských stretnutí sa vždy zúčastnia tri osoby: tútor (spravidla niektorý z učiteľov, prípadne riaditeľ), otec a matka.
       
     • Účasť oboch rodičov je nevyhnutná. Výstupom zo stretnutia s tútorom je stanovenie konkrétnych a veľmi jasných cieľov, ktorých vyhodnotenie prebieha na ďalšom stretnutí.
       
     • Frekvencia stretnutí je minimálne 3x ročne
       
     • Tútor i rodičia prichádzajú na schôdzku pripravení, s poznámkovým blokom. Rodičia majú pripravené dotazy, tútor má zhromaždené všetky informácie o dieťati a jeho situácii v škole.
       
     • Rodičia zdieľajú s tútorom svoje predstavy, čo u dieťaťa chcú rozvíjať, prípadne aký majú s dieťaťom plán v budúcnosti, tútor hľadá spôsob ako im v tom škola môže pomôcť.
       
     • Úlohou tútora je podporovať rodičov v ich vízii. Tútor prináša rodičom informácie o chovaní dieťaťa v škole a získava informácie o činnosti dieťaťa mimo školu a o jeho charaktere. Pomáha rodičom zamerať sa na všetky aspekty rozvoja osobnosti.
       
     • Na všetky preberané situácie a správanie je nazerané pozitívne, cieľom je dieťa kvalitne rozvíjať a nie dieťa alebo rodičov kárať. Tútor a rodičia spoločne diskutujú a hľadajú riešenia.
       
     • Z každého stretnutia je urobený zápis, ktorý je archivovaný, aby mohol byť v prípade potreby použitý.
       
     • Medzi jednotlivými schôdzkami rodičia nasledujú zvolenú stratégiu predovšetkým tým, že trávia čas s dieťaťom a venujú sa mu.

     Vzťah medzi učiteľom/tútorom a rodičmi je založený na dôvere a spolupráci. Rodič pomáha tútorovi lepšie spoznať dieťa, tútor pomáha rodičom vychovávať, získať objektívny pohľad na problémy. Povinnosťou tútora je zachovať mlčanlivosť.