• Rámcové učebné plány

    • Rámcový učebný plán

    • 1. Organizačná forma vyučovania je vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút v tomto rozdelení  učebného plánu. Podľa potreby a možností je možné zaradiť aj vyučovacie bloky.

     2. Voliteľné hodiny v 1. - 4. ročníku rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

     3. Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk. Vyučuje sa od 1. ročníka, v dvojhodinových celkoch. Jedna z týchto hodín je vyučovaná zahraničným lektorom.  

     4. Telesná výchova sa v 1.-4. ročníku vyučuje pre chlapcov i dievčatá spoločne a realizuje sa v telocvični.

   • K nahliadnutiu: