• Prevencia šikany

  • Naša škola netoleruje šikanovanie a kyberšikanovanie v žiadnych podobách

    • Šikane aktívne a cieľavedome predchádzame

     • ponúkame žiakom bezpečné prostredie a príklad pre sociálne učenie prostredníctvom rešpektujúcej komunikácie našich pedagógov,
     • piliere školy, ktorými sú prijatie, otvorenosť a priateľstvo ponúkajú inkluzívne hodnoty,
     • od prvého ročníka dávame priestor žiakom vyjadrovať svoje emócie a potreby nenásilnou formou počas ranných openingov,
     • žiaci sa učia vďaka preventívnemu programu Druhý krok vyjadrovať svoje emócie, byť empatickými k druhým a riešiť konflikty konštruktívne,
     • triedni učitelia v spolupráci s vychovávateľmi aktívne vytvárajú podmienky pre zdravú klímu triedy,
     • žiaci môžu počas roka zažívať teambuildingové aktivity v rámci aj mimo školy a tým si budujú pozitívne vzťahy,
     • v škole je oceňované prosociálne správanie aj formou „Činu mesiaca“, 
     • žiaci sa môžu obrátiť na dôležité osoby v škole, ktoré ich podporujú v konštruktívnom riešení problémov:  učiteľ/ vychovávateľ – školský psychológ/ asistent učiteľa / riaditeľ,
     • akékoľvek ubližovanie druhému žiakovi nie je akceptované a sú za neho vyvodené dôsledky – pohovor so žiakom – udelenie sad pointu / trouble pointu – pohovor so zákonným zástupcom.
    • Ak sa napriek tomu necítiš bezpečne

    • V ŠKOLE

     • určite povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu,
     • v škole sa porozprávaj s triednym učiteľom, alebo s iným učiteľom, ktorému dôveruješ,
     • môžeš ísť aj za školskou psychologičkou Petrou Kaločayovou a zdôveriť sa jej so svojim trápením,
     • pomôže tiež, ak sa zdôveríš spolužiakovi či inému žiakovi zo školy, ktorý ti môže poradiť, čo robiť a v prípade potreby sa ťa zastať.

      

     MIMO ŠKOLY

     • zavolaj na linku detskej dôvery: 055-234-7272
     • napíš do internetovej poradne: www.linkadeti.sk

      

     VYPLŇ ANONYMNE FORMULÁR