• Druhý krok

    • Čo je to Druhý krok?

    • Program sa zameriava na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Deti tak majú šancu naučiť sa chápať vlastné emócie a emócie druhých. Rozprávajú aj o tom, ako sa k druhým správať, ako sa s druhými skamarátiť a ako riešiť prípadné nezhody s inými deťmi.

     Spolu sa učíme, podľa akých znakov môžeme zistiť, ako sa druhí ľudia cítia. Dozvedajú sa, že týmito ukazovateľmi sú výraz tváre, reč tela a konkrétna situácia. Učia sa pomenovať a rozlišovať základné emócie: radosť, smútok, hnev, strach, prekvapenie, nechuť.

     Preventívny program v origináli SECOND STEP je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných školách v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej  Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrália.

     Zdroj: druhykrok.sk

    • Preventívny program

    • Preventívny program DRUHÝ KROK ponúka riešenie existujúcich problémov na školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov a učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam.

     Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov, ako s nimi na vyučovaní pracovať. Vďaka nim môžu učitelia:

     • vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu
     • a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.
  • Ciele programu

    • Rozvíjať empatiu u detí
    • Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.
    • Znížiť agresiu a agresivitu
    • Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote našich detí. Tomuto negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov.

    • Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam
    • Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr, rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.

    • Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny
    • Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.

    • Prevencia
    • Čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.