• Podporný tím

     • Predstavujeme Vám školský podporný tím!

     •  

      Školský podporný tím (ŠPT) je v našej škole zložený zo školskej špeciálnej pedagogičky, školských psychologičiek a pedagogických asistentov.

      Činnosť tohto tímu sa riadi § 131 školského zákona a § 21n. a § 84a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, procesnými, výkonovými a obsahovými štandardmi i popísanými úrovňami podpory, predovšetkým však podporné úrovne 1. a 2. stupňa, ale aj metodickými usmerneniami VÚDPaPu.

      V škole tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi. ŠPT rovnako úzko spolupracuje a je metodicky usmerňovaný centrom poradenstva a prevencie (CPP)

   • Pôsobenie ŠPT v našej škole je plne v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, so školským zákonom a najlepším záujmom dieťaťa. Samotná činnosť tímu nepodlieha špeciálnemu súhlasu rodičov, tak ako je to napríklad v rezorte zdravotníctva. Jeho činnosť je predovšetkým podporná, partnerská a otvorená s vysokým štandardom etiky a transparentnosti a informačnou povinnosťou vo vzťahu k rodičom. Rodičov vnímame ako partnerov školy, ktorí nie sú iba informovaní, ale aj priamo zapojení do podpory dieťaťa.

    Hlavnými oblasťami podpory sú v súlade s § 131 školského zákona prevencia, výchovné a kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, orientačná diagnostika, intervencia a krízová intervencia, reedukácia a metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom alebo žiakom. To môže zahŕňať preventívne programy a aktivity v triedach zamerané na zlepšenie klímy, mediáciu po konflikte alebo náročnej situácii, podpora učiteľa počas vyučovania, depistáže pri zápisoch alebo v prvých ročníkoch, sociometrie, besedy, diskusie a vzdelávanie pre rodičov a zamestnancov, účasť na rodičovských združeniach a ďalšie. Práca a činnosť týchto zamestnancov je riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti a napĺňania cieľov výchovy a vzdelávania.

    • Školská psychologička

    • Školský psychológ je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií, vzťahových, konfliktných i osobnostných. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

     Pracuje s deťmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi. Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov.

     Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi deťmi.

     Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvá a dobré vzťahy.

     Školská psychologička:

     Ø  Petra KALOČAYOVÁ (tím líder podporného tímu)
     konzultačná miestnosť, 2. poschodie
     email: petra.kalocayova@czsjanakrstitela.sk
     Konzultácie pre žiakov, učiteľov a rodičov sú poskytované individuálne, na základe dohody, každý pracovný deň v čase 7:30-15:30.

     Metódy podpory:

     • Preventívny program Druhý krok - sociálno-emocionálny rozvoj žiakov, 
     • Čin mesiaca - podpora pozitívneho správania, 
     • "Spoločné openingy" - motivácia k cnostnému správaniu,  
     • Efektívne učenie - podpora učenia pri prechode na II. stupeň,  
     • Bezpečný internedetinanete.sk - bezpečné a zodpovedné využívanie technológií, 
     • Diagnostika oslabenia čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar - stimulácia čiastkových funkcií
     • Terapia hrou
     • Filiálna terapia - 10 týždňový kurz pre rodičov
     • Snoezelen 

      

    • Špeciálny pedagóg

    • Špeciálny pedagóg má u nás v škole v starostlivosti deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia – dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, deti s poruchami správania – ADD, ADHD, s poruchami autistického spektra a inými špecifikami.

     S deťmi so ŠVVP pracujú v súlade s Metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňujú teda ich obmedzenia a poskytujú im možnosť kompenzácie. Kladú na ne adekvátne nároky a pomáhajú im do takej miery, do akej to potrebujú, aby naplnili svoj potenciál. Umožňujú im zažiť si úspech, pozitívne ich motivujú, posilňujú ich sebadôveru. Hodnotia ich v súlade s Metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení teda zohľadňujú ich znevýhodnenia.

     Školská špeciálna pedagogička:

     Ø  Zuzana BABNIČOVÁ KYTKOVÁ
     konzultačná miestnosť, 2. poschodie
     email: zuzana.kytkova@czsjanakrstitela.sk 
     Konzultácie pre žiakov, učiteľov a rodičov sú poskytované individuálne, na základe dohody, každý pracovný deň v čase 7:30-15:30.

     Metódy podpory: 

     Efektívne učenie - podpora učenia pri prechode na II. stupeň 
     Individuálne a skupinové intervencie pre žiakov so ŠVVP
     Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. a II. stupni ZŠ
     Ropratem - program na rozvoj pracovného templa pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ
     Snoezelen
     Sfumato - splývavé čítanie

     • Asistenti učiteľa

     • Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga.

      Pomáha a podporuje deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.

      Asistenti učiteľa:

      Monika GAŠPAROVÁ Dávid DOMIN
      Mária ELIÁŠOVÁ Hana KOVÁČOVÁ
      Mária PATAKOVÁ Eva KASALOVÁ
      Dáša DRÁŽOVSKÁ  

       

    • Podpora pomáhajúcich profesií

    • Vďaka financiám z Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií aj v našej škole môžeme mať prítomných asistentov učiteľov.

     ĎAKUJEME