• Podporný tím

    • Školský podporný tím

    • Milí rodičia,
     predstavujeme Vám školský podporný tím!
     Podporný tím poskytuje našim žiakom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

     Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy. 

      

     • Školský psychológ

     • Školský psychológ je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií, vzťahových, konfliktných i osobnostných. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.). Pracuje s deťmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi. Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov. Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi deťmi. Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvá a dobré vzťahy.

      Školská psychologička:

      Petra KALOČAYOVÁ, tím líder podporného tímu
      konzultačná miestnosť, 2. poschodie
      email: petra.kalocayova@czsjanakrstitela.sk
      Konzultácie pre žiakov, učiteľov a rodičov sú poskytované individuálne, na základe dohody, každý pracovný deň v čase 7:30-15:30.

      Metódy podpory:

      • Preventívny program Druhý krok - sociálno-emocionálny rozvoj žiakov, 
      • Čin mesiaca - podpora pozitívneho správania, 
      • "Veľké openingy" - motivácia k cnostnému správaniu,  
      • Efektívne učenie - podpora učenia pri prechode na II. stupeň,  
      • Bezpečný internedetinanete.sk - bezpečné a zodpovedné využívanie technológií, 
      • Diagnostika oslabenia čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar - stimulácia čiastkových funkcií. 
     • Špeciálny pedagóg

     • Špeciálny pedagóg má u nás v škole v starostlivosti deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia – dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, deti s poruchami správania – ADD, ADHD, s poruchami autistického spektra a inými špecifikami.

      S deťmi so ŠVVP pracujú v súlade s Metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňujú teda ich obmedzenia a poskytujú im možnosť kompenzácie. Kladú na ne adekvátne nároky a pomáhajú im do takej miery, do akej to potrebujú, aby naplnili svoj potenciál. Umožňujú im zažiť si úspech, pozitívne ich motivujú, posilňujú ich sebadôveru. Hodnotia ich v súlade s Metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení teda zohľadňujú ich znevýhodnenia.

      Školská špeciálna pedagogička:

      Zuzana BABNIČOVÁ KYTKOVÁ
      konzultačná miestnosť, 2. poschodie
      email: zuzana.kytkova@czsjanakrstitela.sk 
      Konzultácie pre žiakov, učiteľov a rodičov sú poskytované individuálne, na základe dohody, každý pracovný deň v čase 7:30-15:30.

      Metódy podpory: 

      • Efektívne učenie - podpora učenia pri prechode na II. stupeň 
      • Individuálne a skupinové intervencie pre žiakov so ŠVVP
      • Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ
     • Asistenti učiteľa

     • Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga.

      Pomáha a podporuje deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.

      Asistenti učiteľa:

      Monika GAŠPAROVÁ Lukáš GAŠPAR
      Mária ELIÁŠOVÁ Hana KOVÁČOVÁ
      Naďa HORŇÁKOVÁ Lucia BEREŠÍKOVÁ
      Michaela ŠTEVÍKOVÁ