• Prijímanie žiakov

    • Zápis žiakov

    • Žiaci sú do CZŠs MŠ Jána Krstiteľa prijímaní na základe viacerých kritérií. Počas zápisu do CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa prechádza každý žiak individuálne testom školskej zrelosti (obsahuje test krátkodobej pamäte). Základným kritériom pre postup do ďalšej kategórie je úspešné zvládnutie testov. 

     Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode oboch rodičov/zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy. 

     Na zápis pre kontrolu e-prihlášky je potrebné priniesť: 

     • občianske preukazy rodičov / zákonných zástupcov, 
     • rodný list dieťaťa - ak nebola pripojená k elektronickej prihláške
     • prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne.
       

     Odporúčame Vám pripraviť sa na to, že čas, ktorý na zápise strávite, je cca 90 minút. Počas prvých 20 minút prebehne administrácia prihlášky rodičov s pracovníkmi sekretariátu. Samotný zápis dieťaťa bude trvať cca 60 minút. 

     Ďalšie kategórie, podľa ktorých sú žiaci v prípade zvládnutých testov uprednostnení:

     1. deti zamestnancov CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, členov Správnej rady a deti aktívnych spolupracovníkov školy .
     2. súrodenci žiakov CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa.
     3. deti rodičov, ktorí prostredníctvom špecifického dotazníka vyjadrili súhlas s ponúknutým programom vzdelávania.

      

     Prestup žiakov

     Prestup žiakov do CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa V prípade záujmu prestúpiť do CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa počas plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca písomnú žiadosť o prestup žiaka osobne + vyplní elektronickú prihlášku tu a podpísanú ju zašle na sekretariat@czsjanakrstitela.sk. Následne budú rodičia pozvaní na osobné stretnutie.

     Postup prestupu žiaka:

     1. Podanie žiadosti o prestup žiaka
     2. Stretnutie s rodičmi žiaka a dohodnutie termínu tzv. adaptačného pobytu a následného stretnutia.
     3. Žiak strávi dva - tri dni medzi budúcimi spolužiakmi na adaptačnom pobyte.
     4. Pohovor s rodičmi (spätná väzba rodičov, žiaka a tr. učiteľa), v prípade zhody vyplnenie zápisného lístku a špecifického dotazníka porozumenia.
     5. Ak dieťa v niektorom z predmetov zaostáva, predloží riaditeľ rodičom plán k lepšej adaptácii.
     6. Riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy.