• Prijímanie žiakov

    • Zápis žiakov

    • Žiaci sú do CZŠ Jána Krstiteľa prijímaní na základe viacerých kritérií. Počas zápisu do CZŠ Jána Krstiteľa prechádza každý žiak individuálne testom školskej zrelosti (obsahuje test krátkodobej pamäte). Základným kritériom pre postup do ďalšej kategórie je úspešné zvládnutie testov. 

     Ďalšie kategórie, podľa ktorých sú žiaci v prípade zvládnutých testov uprednostnení:

     1. deti zamestnancov CZŠ Jána Krstiteľa, členov Správnej rady a deti aktívnych spolupracovníkov školy .
     2. súrodenci žiakov CZŠ Jána Krstiteľa.
     3. deti rodičov, ktorí prostredníctvom špecifického dotazníka vyjadrili súhlas s ponúknutým programom vzdelávania.

     Prestup žiakov

     Prestup žiakov do CZŠ Jána Krstiteľa V prípade záujmu prestúpiť do CZŠ Jána Krstiteľa počas plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca písomnú žiadosť o prestup žiaka.

     Ďalší postup:

     1. Stretnutie s rodičmi žiaka a dohodnutie termínu tzv. adaptačného pobytu a následného stretnutia.
     2. Žiak strávi dva - tri dni medzi budúcimi spolužiakmi na adaptačnom pobyte.
     3. Pohovor s rodičmi (spätná väzba rodičov, žiaka a tr. učiteľa), v prípade zhody vyplnenie zápisného lístku a špecifického dotazníka porozumenia.
     4. Ak dieťa v niektorom z predmetov zaostáva, predloží riaditeľ rodičom plán k lepšej adaptácii.
     5. Riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy.