• ExpEdícia II.stupeň

     • Skús, skúmaj, objavuj

     • Cieľom projektu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj je dôraz na aktívne objavovanie žiakmi v kontexte prirodzených medzipredmetových presahov. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom induktívne ladených aktivít, ktoré umožňujú deťom hľadať vysvetlenie pre konkrétnu otázku a dopracovať sa v závere k vlastnému zisteniu, ktoré im nie je vopred známe. Deti si pri tom rozvíjajú:

      • spôsobilosť pozorovať javy,
      • všímať si detaily,
      • formulovať výskumné otázky,
      • tvoriť predpoklady,
      • plánovať a realizovať experimenty,
      • merať, zaznamenávať namerané dáta,
      • analyzovať dáta, interpretovať, tvoriť z nich závery a zovšeobecnenia a tie aplikovať v iných situáciách.

       

      (Zdroj: indicia.sk)