• Elektronická prihláška


  • Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Partizánske


   Prihláška na školský rok
   2023/2024


   Odbor

   Odbor:


   Základné údaje dieťaťa

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Rodné číslo:

   Pohlavie:

   Dátum narodenia:

   Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

   Miesto narodenia:

   Okres:

   Národnosť:

   Občianstvo:

   Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

   Primárny materinský jazyk:

   Iný:

   Rodný list:


   Trvalý pobyt

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:

   Štát:


   Prechodný pobyt

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:

   Štát:


   Školské údaje

   Predchádzajúca škola/škôlka:


   Rodičia

   Adresát korešpondencie:

   Otec 

   Názov zariadenia:

   IČO zariadenia:

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email otca:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   PSČ:

   Štát:

   Zamestnanie:

   Zamestnávateľ:

   Matka 

   Názov zariadenia:

   IČO zariadenia:

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email matky:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   PSČ:

   Štát:

   Zamestnanie:

   Zamestnávateľ:


   Rodina a súrodenci

   Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

   Počet súrodencov:

   Poradie medzi súrodencami:

   Súrodenci v škole
   (uveďte meno a triedu):


   Ďalšie informácie

   Školský klub detí (ŠKD):

   Stravovanie v školskej jedálni:


   Zdravotný stav dieťaťa

   Zrak dieťaťa:

   Dioptrie:

   Sluch dieťaťa:

   Reč dieťaťa:

   Dôvod:

   Alergia:

   Detail:

   Preferovaná ruka:

   Choroby a diagnózy:

   Zdravotná poisťovňa:


   Doplňujúce údaje

   Cirkevná príslušnosť:

   Pedagog-psychol. vyšetrenenie:


   Súhlas


   Poznámka

   Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

   Poznámka:


   Čestne prehlasujem, že som ako zákonný zástupca dieťaťa nezamlčal žiadne skutočnosti ani dôležité informácie ohľadne fyzického a psychického zdravotného stavu dieťaťa a akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave bezodkladne oznámim. Toto prehlásenie neovplyvňuje prijatie resp. neprijatie dieťaťa na školu, má informatívny charakter s cieľom zabezpečiť deťom so špeciálnymi potrebami adekvátny prístup a podmienky odo dňa nástupu do školy.

   V

   dňa


   Opíšte prosím text z obrázka