• Novinky

     • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020
      • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020

      • 22. 6. 2020
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 30.06.2020 (utorok).

       Posledný vyučovací deň bude 29.06.2020 (pondelok). Škola sa v tento deň otvára o 6:30. O 9:00 budeme sláviť ďakovnú svätú omšu za celý školský rok vo farskom kostole. Po jej skončení sa presunú žiaci s učiteľmi do tried, kde sa im odovzdajú vysvedčenia. Vyučovanie s ŠKD bude v tento deň ukončené o 12:00. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková

       riaditeľka školy