• Novinky

     • Aktuálne informácie o vyučovaní v školskom roku 2020/2021
      • Aktuálne informácie o vyučovaní v školskom roku 2020/2021

      • 28. 8. 2020
      • Dňa 18. augusta 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

       Tento dokument okrem iného vymedzuje 3 fázy situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy: zelenú, oranžovú a červenú. Momentálne sa naša škola vyskytuje v zelenej fáze.

       Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

       1. Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom a je povinné.
       2. Informácie o otvorení školského roka sú zverejnené osobitne tu - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 9.2020
       3. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (z toho jedno náhradné v skrinke v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       4. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do školy (napr. 2. septembra 2020 alebo v iný deň – podľa toho, kedy nastúpi do školy) zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / dieťaťa  pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom a odovzdať pred vchodom do budovy školy pracovníkovi školy. Ak nemáte možnosť tento formulár vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť 28.-31. augusta 2020 v čase 8:00 – 13:00 na recepcii školy alebo 2.9.2020 pri vchode do školy, kde ho bude potrebné vypísať.

       Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Formulár je nutné vytlačiť a odovzdať na recepcii školy v prípade viac ako trojdňovej absencie v škole.

       1. V prípade, že má rodič u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
       2. CZŠJK zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
       3. Žiak 2.stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. V období od 2. septembra do 14. septembra 2020 žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
       4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       5. Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti – „meeting room“ a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
       6. Zákonní zástupcovia aj žiaci sú povinní dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Nám SNP 200/2, Partizánske na školský rok 2020/2021.

       Úplné znenie všetkých Pokynov upravujúcich postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v CZŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, 958 01 Partizánske v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok nájdete na webovej stránke školy   

        

       SEMAFOR 2020  

       PODMIENKY VSTUPU DO ŠKOLY