• Novinky

     • S úsmevom do nového školského roka
      • S úsmevom do nového školského roka

      • 31. 8. 2021
      • Milí rodičia, 

       v týchto dňoch dostali všetky deti domov listy od triednych učiteľov o začiatku školy. Veríme, že ich potešili a navnadili na nový školský rok. Začneme spoločne vo štvrtok 02.09.2021 o 8:15 na školskom dvore. Po krátkom úvode sa deti presunú so svojimi učiteľmi do tried. O 9:30 máme vo farskom kostole slávnostnú sv.omšu, po ktorej sa deti odoberú domov.

       V piatok 03.09.2021 sa začíname učiť podľa platného rozvrhu (zverejníme čoskoro), škola sa otvára o 6:00 a začíname 7:45 spoločným openingom v multifunkčnej miestnosti. Obedy sú zabezpečené podľa informácií, ktoré ste dostali zo sekretariátu. Poobedný resttime je zabezpečený tiež.

       Tešíme sa na spoločné chvíle s deťmi

       Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

     • Nástup do školy
      • Nástup do školy

      • 24. 8. 2021
       • Milí rodičia,

        vo štvrtok 2. septembra 2021 vstupujeme spolu do nového školského roka 2021/2022. Všetkým nám ide o vytvorenie bezpečného prostredia v škole, preto Vás prosíme, aby ste si podrobne preštudovali nasledujúce informácie.

         

        Testovanie na školách

        MŠVVaŠ dôrazne odporúča pri nástupe do školy žiakom absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19 a zároveň ponúka možnosti dobrovoľného testovania:

        1. kloktacie PCR testovanie –  prostredníctvom EduPage prosíme vyjadriť záujem do 25.8.2021 do 23:59 hod.
        2. domáce samotestovanie - prostredníctvom EduPage prosíme vyjadriť záujem do 25.8.2021 do 23:59 hod.

         

        Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

        Opatrenia na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

        Žiak aj zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

         

        Povinnosti rodiča

        • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
        • Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
        • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
        • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (tlačivo nájdete v Edupage v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia - Prosíme vypĺňať elektronicky). 
        • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučujúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
        • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), alebo má potvrdené ochorenie na COVID-19, je v karanténe, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy, aby sme mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

         

         

        Odporúčania pre rodiča

        • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (tlačivo nájdete v Edupage v sekcií Žiadosti/vyhlásenia). Riaditeľka tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa to týka.

         

        Príznaky ochorenia COVID-19

        • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
        • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
        • bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
        • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

         

        Podmienky izolácia osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

         

        Úzky kontakt je kontakt osoby s pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:

        • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
        • boli osoby od seba vo vzdialenosti menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
        • osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút,
        • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
        • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

         

        Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

         

         Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

        • je najmenej 14 dní po aplikácií 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
        • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
        • je najmenej 14 dní po aplikácií 1.dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
        • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

        a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

         

        COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR.

        ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole.

         

        Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

         

        Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie vyššie uvedených pokynov.

        Veríme, že spoločne náročnú situáciu zvládneme.

       Tím CZŠ s MŠ JK