• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • 5. 10. 2018
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Partizánske oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.


       p o s k y t u j e


       z organizačných dôvodov žiakom I. – IV. ročníka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Partizánske riaditeľské voľno dňa 15. októbra 2018 (pondelok).

       Školský klub detí ani školská jedáleň nie sú v prevádzke.
       Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v utorok 16. októbra 2018.

       Odôvodnenie
       Učitelia sa zúčastnia aktualizačného vzdelávania.


       Mgr. Daniela Gubková
              riaditeľka školy

     • Športová akadémia pre našu školu
      • Športová akadémia pre našu školu

      • 10. 5. 2018
      • Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

       V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • 25. 4. 2018
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 7.5.2018 (pondelok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 9.5.2018 (streda)

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD. 

       Ďakujeme za pochopenie.