• Novinky

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • 25. 4. 2018
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 7.5.2018 (pondelok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 9.5.2018 (streda)

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD. 

       Ďakujeme za pochopenie.

     • Zápis do 1. ročníka
      • Zápis do 1. ročníka

      • 4. 2. 2018
      • Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019,

       tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

       1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
       2. Spoločné stretnutie rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a osobitostí pre šk. rok 2018/2019 (1.3.2018 o 17h).
       3. Zápis dieťaťa do školy (7.4.2018 od 9h do 13h).

       Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča kópiu rodného listu dieťaťa (neoverenú). Na zápise sa zisťuje školská zrelosť dieťaťa a nebudú chýbať ani zábavné hry.

       Ponúkame Vám tiež možnosť zúčastniť sa Otvoreného vyučovania, ktoré bude pre rodičov záujemcov k dispozícii v dňoch 6. – 7.3.2018. Z organizačných dôvodov je potrebné sa na toto vyučovanie vopred zapísať tu.

       V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť jednu triedu prvého ročníka. Je naším interným pravidlom, že  v snahe vyjsť v ústrety rodičom, pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov našich žiakov.

       Termíny – rekapitulácia:

       ·         1.3.2018, štvrtok, o 17:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Informačné stretnutie pre rodičov záujemcov.

       ·         7.4.2018, sobota, od 9:00 do 13:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Zápis detí do 1. roč.

       ·         6. – 7.3. 2018, utorok – streda, v CZŠ Jána Krstiteľa – Otvorené vyučovanie pre rodičov záujemcov (dobrovoľné). Zapísať sa tu.

       ·         Do konca mesiaca máj  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy (osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa v CZŠ Jána Krstiteľa). Termín bude bližšie oznámený uchádzačom emailom po zápise.

       Tešíme sa na Vás!

        

      • Karneval

      • 8. 2. 2018
      • Na známosť sa dáva, že 13. februára bude veľká zábava. Užijeme si vyučovanie v maskách a v Rest time bude pokračovať spoločná fašiangová zábava do 14:30.

       Tešíme sa na spoločnú zábavu. PS: Karneval je určený len žiakom školy.

     • The dark trip
      • The dark trip

      • 14. 3. 2018
      • Milí rodičia,

       ktorí máte doma teenagerov a chcete s nimi tráviť viacej času, máme pre vás lákavú ponuku.
       Divadelné predstavenie The dark trip, ktoré hovorí o životnom príbehu herca Martina Žáka a o jeho skúsenosti s drogami.
       Predstavenie sa uskutoční 20.3.2018 o 17:00 v Dome kultúry Partizánske. Vstupné je 3,- €.