• Novinky

     • Adventný koncert s Radostným srdcom
      • Adventný koncert s Radostným srdcom

      • 8. 12. 2019
      • Dnešný koncert našich žiakov s kresťanským spoločenstvom Radostné srdce bol pre viacerých z nás nielen umeleckým ale aj duchovným zážitkom. Ďakujeme za spoluprácu @radostnesrdce.sk

       https://photos.app.goo.gl/Ws1icqKH6szAJeLb8

      • Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

      • 12. 11. 2019
      • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

        

       Dátum testovania:

       20. novembra 2019 (streda)

       Organizátor:

       Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

       Ciele testovania:

       Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

       Kognitívne úrovne :

       Matematika

       1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
       2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
       3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
       4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
       5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
       2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
       3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
       4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
       5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

       Vzdelávací obsah :

       Matematika 

       1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
       2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
       3. Geometria a meranie 
       4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
       5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
       6. Kontext reálneho života 
       7. Matematický kontext

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Jazyk a komunikácia
       2. Komunikácia a sloh 
       3. Čítanie a literatúra
       4. Úlohy na čítanie s porozumením

       Čas riešenia testov:

       Matematika- 60 minút

       Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

       Počet testových úloh:

       Matematika- 30 testových úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

        

       Forma testových úloh:

       papierová

       Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

       Príprava na T5-2019:

       Žiaci absolvujú testy vhodné na prípravu na T5-2019 zo všetkých testovaných predmetov.

       Organizácia testovania:

       Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

       Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

        

       Mgr.Tatiana Gulíková

       koordinátor testovania T5- 2019

      • Všetci za jedného, jeden za všetkých

      • 16. 8. 2019
      • Neviem aká cnosť by sa k júnu hodila viac ako Statočnosť. Záverečné písomné práce, vysoké teploty, väčšina by si vybrala najradšej sociálne voľno, no denne zvádza vnútorný boj doplaziť sa do školy. Jedna moja žiačka zahlásila, že je už unavená z "tešenia sa do školy".      

       K júnu patrí aj Chochuliáda a v spoločnosti našich detí bola pre mňa silným zážitkom. V prvom rade som si uvedomila, aké úžasné je, že s nami išiel tím rodičov, aby podporili svoje deti. Keď som bola v ich veku, túžila som, aby tam boli "naši" so mnou, viem si predstaviť, aké to bolo pre nich dôležité.      

       Po plnom dni som si povedala, že síce naše deti nestoja na otvorení pekne za sebou v dvojiciach, ale majú pre mňa dôležitejšie kvality. Nezabudnem na to, ako sa navzájom podporovali a keď vedeli, že jeden z nich preteká, všetci ho hneď bežali povzbudzovať. Dokázali sa tešiť so svojimi kamarátmi, ktorí boli úspešní, aj keď sami nič nevyhrali. Ruku na srdce, dokážeme sa my dospelí úprimne tešiť z ocenenie kolegu v práci, po ktorom túžime my?      

       No najsilnejší bol pre mňa príbeh štvrtáka, ktorý sa odhodlal súťažiť a prekonať svoj strach. Necíti sa dobre v súťažiach, no rozhodol sa postaviť sa tomu. Keď som videla, ako bojuje pre svoj štafetový tím, bola som na neho neskutočne hrdá. Preukázal veľkú dávku statočnosti. Nechajme sa inšpirovať. 

        

       Petra Kaločayová, školská psychologička

       Ak chcete dostávať podobné čerstvé správy z našej školy ako je táto, prihláste sa na odber školského newslettru TU

      • Riaditeľské voľno

      • 8. 11. 2019
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 22.11.2019 (piatok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 25.11.2019.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková

       riaditeľka školy