• Novinky

      • Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

      • 12. 11. 2019
      • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

        

       Dátum testovania:

       20. novembra 2019 (streda)

       Organizátor:

       Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

       Ciele testovania:

       Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

       Kognitívne úrovne :

       Matematika

       1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
       2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
       3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
       4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
       5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
       2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
       3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
       4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
       5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

       Vzdelávací obsah :

       Matematika 

       1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
       2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
       3. Geometria a meranie 
       4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
       5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
       6. Kontext reálneho života 
       7. Matematický kontext

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Jazyk a komunikácia
       2. Komunikácia a sloh 
       3. Čítanie a literatúra
       4. Úlohy na čítanie s porozumením

       Čas riešenia testov:

       Matematika- 60 minút

       Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

       Počet testových úloh:

       Matematika- 30 testových úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

        

       Forma testových úloh:

       papierová

       Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

       Príprava na T5-2019:

       Žiaci absolvujú testy vhodné na prípravu na T5-2019 zo všetkých testovaných predmetov.

       Organizácia testovania:

       Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

       Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

        

       Mgr.Tatiana Gulíková

       koordinátor testovania T5- 2019

      • Riaditeľské voľno

      • 8. 11. 2019
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 22.11.2019 (piatok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 25.11.2019.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková

       riaditeľka školy