• Novinky

     • Hodnotenie žiakov
      • Hodnotenie žiakov

      • 30. 4. 2020
      • Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla o neklasifikácii predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/ plnohodnotnou realizáciou nasledovne:

       Na koncoročnom vysvedčení bude (okrem prvého ročníka) pri všetkých predmetoch uvedené slovo absolvoval/a. Pre všetky ročníky bude podľa nami zaužívaného systému deťom vypracované slovné hodnotenie, v ktorom bude zhodnotená aktivita počas dištančného vzdelávania, zapájanie sa do online vyučovania ako aj iné aspekty, ktoré po zohľadnení dávajú obraz o dieťati.
        

       Daniela Gubková, riaditeľka školy 

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021
      • Zápis do 1. ročníka 2020/2021

      • 9. 4. 2020
      • Zápis do 1. ročníka sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční, vzhľadom k mimoriadnej situácii s rozšírením COVID-19 a dočasným zatvorením škôl, elektronickou formou vyplnením ---->> elektronickej prihlášky <<----- do 17.04.2020. O zaevidovaní prihlášky budete informovaní mailom.

       V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky alebo v prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte riaditeľku školy na čísle 0907 729 644.